Skip to content
Mies seisoo Hybridilaboratoriossa selin kameraan

ELVIS – Jatkuva oppiminen korkeakouluissa energia-, sähkö- ja talotekniikka-aloilla

1.1.2021 - 31.10.2023

Tekniikan alat

Tavoitteet

Tavoitteena on energia-, sähkö- ja talotekniikka-alojen osaamisvajeeseen vastaaminen tuottamalla työelämätarpeita vastaavia lisä- ja täydennyskoulutuksia. Oppimisympäristöt toteutetaan siten, että ne voidaan suorittaa käyttäjänäkökulmasta sopivimmalla tavalla. Vaihtoehtoina on laboraatioiden toteuttaminen joko hybridilaboratoriossa paikan päällä, etähallintajärjestelmiä hyödyntäen etänä tai simulaatiolaboratoriona. Simulaatiolaboratoriossa hyödynnetään oppimisympäristöistä toteutettuja digitaalisia kaksosia todellisten olosuhteiden simulointiin.

Hankkeen toteutus

Hankkeessa kartoitetaan työelämän tarpeet energia-, talotekniikka- ja sähköalojen täydennys- ja lisäkoulutukselle. Kartoituksen pohjalta koulutuskokonaisuuksia rakennetaan Linnanmaan kampuksen hybridilaboratorioon, missä koulutus tapahtuu ajasta ja paikasta riippumatta.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Oamkin energia, talotekniikka ja sähkö -puolten asiantuntijoiden, sekä ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa, joka varmistaa opetuskokonaisuuksien pedagogisen pätevyyden. Oulun yliopisto tuo erityisosaamista simulaatiolaboratorioiden toteuttamiseen.

Toimenpiteet

Työpaketti 1. Osaamistarpeiden määrittely mikro- ja pk-yritysten kanssa

Tässä työpaketissa tarkennetaan työelämän tarpeet energia-, talotekniikka- ja sähköalojen täydennyskoulutukselle.Koulutuskokonaisuudet räätälöidään työelämätarpeiden pohjalta. Tavoitteena on vastata nopeasti työelämän osaajapulaan, joka edellä mainituilla aloilla on tunnistettu. Työpaketissa alan yrityksille esitellään hybridilaboratorion fyysiset oppimisympäristöt ja simulaatiomallit sekä tarkennetaan tarvittavat koulutuskokonaisuudet ja opetusmetodit. Vuoropuhelua työelämän koulutustarpeista jatketaan läpi hankkeen syventäen samalla koulutusorganisaatioiden ja elinkeinoelämän yhteistyötä. Koulutuskokonaisuudet räätälöidään yhteisten tarpeiden pohjalta mikro- ja pk-yritysten kasvua tukevilla osaamisalueilla.

Työpaketti 2. Hybridilaboratorion pedagogiset toimintamallit

Työpaketissa hybridilaboratorioon toteutetaan kolmenlaisia laboraatioita: 1) lähi-, 2) etä- ja 3) simulaatiolaboraatioita. Työpaketti toteutetaan yhteistyössä Oamkin energia, talotekniikka ja sähkö -osastojen asiantuntijoiden kanssa. Oulun yliopisto tuo erityisosaamista simulaatiolaboraatioiden toteuttamiseen.

Työpaketti 3. Koulutusten pilotointi, arviointi ja kehittäminen

Tässä työpaketissa työelämän koulutustarpeisiin räätälöidyt pedagogiset toimintamallit koostetaan koulutuskokonaisuuksiksi, jotka mahdollistavat yksilöllisen oppimispolun, ja ne testataan hankkeen aikana ja siihen voivat osallistua kohderyhmän edustajat. Koulutuksen pilotointiin osallistuvilta kerätään kirjallista palautetta sekä koulutuksen sisällöstä, että pedagogisista ratkaisuista. Sisältöä, opetusmenetelmiä ja oppimispolkuja kehitetään saadun palautteen perusteella. Valmiit työelämän koulutustarpeita vastaavat ja valittuihin pedagogisiin toimintamalleihin perustuvat koulutukset toteutetaan ja dokumentoidaan. Suunnitellut pedagogiset toimintamallit toteutetaan siten, että ne mahdollistavat joustavan ja kustannustehokkaan täydennyskoulutuksen yksilöllisesti, aikaan ja paikkaan sitomatta. Kohderyhmät voivat osallistua koulutuksiin päivä-, ilta- tai viikonloppupainotteisesti.

Työpaketti 4. Tiedotus ja tapahtumat

Tämän työpaketin tavoitteena on tuoda hybridilaboratorio ja sen täydennyskoulutusmahdollisuudet kaikkien tietoon ja ulottuville. Viesti on, että hybridilaboratorio on korkean teknologiansa sekä tässä hankkeessa toteutettavien modernien, laaja-alaisten, ajasta ja paikasta riippumattomien oppimisympäristöjen ja pedagogisten toimintamallien ansiosta alansa johtava elinikäisen oppimisen keskus.

Työpaketti 5. Hallinto

Hankkeen hallinnointi toteutetaan rahoittajan ohjeiden mukaisesti.

Hankkeen rahoitus ja toteuttajat

Hanketta koordinoi Oulun ammattikorkeakoulu, ja se toteutetaan yhdessä Oulun yliopiston kanssa. Oulun ammattikorkeakoulussa vastuullisena osastona toimii rakennus-, energia- ja talotekniikan osasto. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Rahoituksen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.