Skip to content
Drooni

DROPPI – Rohkeat droonikokeilut Pohjois-Pohjanmaalla / EAKR

1.6.2022 - 31.12.2023

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne

Pohjois-Pohjanmaa on sitoutunut kiihdyttämään kansallista hiilineutraalisuustavoitetta ja on laatinut oman ilmastotiekartan. Ilmastotiekartta tarjoaa suuntaviivoja toimintaympäristön kehittämiseen niin, että toimijajärjestöt alalla voivat kohdentaa käytettävissä olevat resurssinsa oikein.

Kehittämällä toimintaympäristöä ympäristö-, talous-, sosiaaliset ja kulttuurivaikutukset sekä korkeatasoinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotuki huomioiden, ilmastonmuutoksen lieventäminen on sekä mahdollista että mahdollisuus.

Hankkeen tavoite

DROPPI-hankkeen (1.5.2022 – 31.12.2023) tavoitteena on löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia Pohjois-Pohjanmaan alueella tutkimalla ja hyödyntämällä miehittämättömien ilma-alusten (UAV) eli dronejen käyttöä uusissa tuotteissa ja palveluissa, jotka tukevat vihreää siirtymää, hiilineutraalin ja ekologisesti kestävän yhteiskunnan rakentamista sekä kestävää kilpailukykyä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Rohkeiden kokeilujen avulla hanke etsii sovelluksia ja ratkaisuja, joissa miehittämättömiä ilma-aluksia voidaan käyttää päästöjen vähentämiseen ja energiatehokkuuden lisäämiseen eri alueilla. Nämä alueet ovat Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartan ytimessä:

  1. älykäs bio- ja kiertotalous,
  2. kestävä, tehokas ja vähäpäästöinen energiantuotanto,
  3. vähäpäästöinen liikenne,
  4. maatalous hiilinieluna,
  5. ilmasto- ja kiertotaloudellinen maankäyttö,
  6. metsät ja suot hiilinieluina sekä
  7. poikkitieteellinen yhteistyö ja toimintamallit, jotka luovat elinvoimaa ja liiketoimintamahdollisuuksia.

Toimenpiteet

Projektitoimijoiden näkökulmasta hanke kehittää osallistujien taitoja ja edistää innovaatioita alueen vahvuuksien pohjalta. Esimerkiksi teknologisen ja ympäristöosaamisen yhdistäminen, pk-yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen sekä maaseutuelinkeinojen (maa- ja metsätalous) taidot toteutetaan poikkitieteellisten rohkeiden kokeilujen avulla.

Hankkeen rohkeat kokeilut toteutetaan teemoittain ilmastotiekartan kärkiteemojen mukaisesti. Tämä varmistetaan kutsumalla tärkeimmät toimijat, jotka ovat osallistuneet Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartan valmisteluun, asiantuntijoiksi hankkeeseen.

Tulokset

Hankkeen tuloksiin kuuluvat julkisen raportin laatiminen Pohjois-Pohjanmaan tilanteesta, verkkosivusto, viisi rohkeaa ja nopeaa kokeilua Pohjois-Pohjanmaan alueella hyödyntäen drone-teknologioita sekä uusia tuote- ja palveluideoita, jotka hyödyntävät UAV-aluksia.

Yhteistyössä

DROPPI-hanketta koordinoi Oulun ammattikorkeakoulu / Arctic Drone Labs ja sitä toteutetaan yhteistyössä Oulun yliopiston / Biomimetiikka ja älykkäät järjestelmät -ryhmän (BISG) kanssa.

Hanke on osittain rahoitettu Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) Pohjois-Pohjanmaan liiton kautta.