kuvakorkeus:

Hyvä tieteellinen käytäntö ja tutkimusetiikka

Oulun ammattikorkeakoulussa noudatetaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkausepäilyjen käsittelemisestä sekä ihmiseen kohdistuvan tutkimukseneettisistä periaatteista ja ihmistieteiden eettisestä ennakkoarvioinnista. Vastuu hyvän tieteellisen käytännön noudattamisesta kuuluu koko korkeakouluyhteisölle ja jokaiselle tutkimus- ja kehitystyötä tekeville sekä opettajille.

Hyvää tieteellistä käytäntöä on

 • Rehellisyys, yleinen huolellisuus ja tarkkuus tutkimus- ja kehitystyössä, tulosten tallentamisessa ja esittämisessä sekä tutkimusten ja niiden tulosten arvioinnissa.
 • Muiden tutkijoiden työn ja saavutuksien asianmukainen huomioon ottaminen ja viittaaminen.
 • Tutkimuksen suunnittelu, toteutus ja raportointi tutkimustyölle asetettujen vaatimusten mukaan.
 • Tarvittavien tutkimuslupien hankkiminen ja eettinen ennakkoarviointi ihmisiä koskevassa tutkimuksessa.
 • Myös yritysyhteistyössä tulee huomioida tutkimuseettiset periaatteet.
 • Tutkimusta tekevien on hyvä määritellä ja kirjata tekijöiden asema, oikeudet, vastuut ja velvollisuudet sekä tutkimustulosten omistajuutta ja aineistojen säilyttämistä koskevat kysymykset.
 • Rahoituslähteiden ja sidonnaisuuksien ilmoittaminen tutkimukseen osallistuville ja raportoiminen tutkimuksen tuloksia julkaistaessa.
 • Eettisesti kestävät tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmät sekä avoimuus ja vastuullisuus julkaisemisessa.
 • Hyvän henkilöstö- ja taloushallinnon noudattaminen sekä esteellisyyssäädösten ja tietosuojan huomioiminen.

Tutkimusetiikan tukihenkilötoiminta

Tutkimusetiikan tukihenkilöjärjestelmä käynnistyi vuonna 2017 Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) aloitteesta. Tukihenkilötoiminnan tavoitteena on vahvistaa kansainvälistyvän tutkijakunnan tietoisuutta suomalaisesta hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja lisätä matalan kynnyksen henkilökohtaista tutkimuseettistä neuvontaa korkeakouluissa.

 • Hyvän tieteellisen käytännön (HTK) edistäminen.
 • Tutkimusetiikan neuvonnan ja luottamuksellisen keskustelumahdollisuuden tarjoaminen omassa organisaatiossa.
 • Tutkimusvilpin tunnistamisen ja ennaltaehkäisyn parantaminen.
 • TENKin toiminnan ja ohjeistusten sekä hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyjen käsittelemisen (ns. HTK-prosessin) tunnetuksi tekeminen.
 • Kynnyksen madaltaminen HTK-ilmoituksen tekemiseksi vakavissa vilppiepäilyissä.