Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä -erikoistumiskoulutus, 30 opintopistettä

Hakuaika 6.4.–16.5.2021, hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15
10 aloituspaikkaa
Erikoistumiskoulutuksessa paneudutaan syvällisesti digitaalisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen. Saat valmiuksia muotoilla ja hallita monialaisia kokonaisuuksia digitaalisissa ekosysteemeissä. Erikoistumiskoulutuksen suoritettuasi pystyt toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä digitaalisten sote-palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä.

 

Koulutuksen sisältö

Koulutus koostuu neljästä osasta ja osa opinnoista on vapaasti valittavissasi siten, että saat koulutuksesta mahdollisimman paljon käytännön hyötyä työssäsi. Koulutuksen lopussa tuotat kehittämistehtävän, joka vaatii käytännön ongelmanratkaisutaitoja ja toimimista erilaisissa monitoimijaisissa verkostoissa ja kehittämisyhteisössä.

Sosiaali- ja ter­vey­den­huol­lon sähköisten pal­ve­lui­den ja tie­don­hal­lin­nan osaamisen asian­tun­ti­ja 10 op

Tässä kokonaisuudessa kehität tiedonhallinnan ja digitaalisten sotepalveluiden käyttöön edellytettävää osaamista.

Valittavat opintojaksot:

 • Sosiaali- ja ter­vey­sa­lan tie­don­hal­lin­nan osaaminen (2 op)
 • Tiedolla joh­ta­mis­osaa­mi­nen (2 op)
 • Terveyden ja hy­vin­voin­nin seu­ran­tao­saa­mi­nen (2 op)
 • Asia­kas­läh­töi­nen sosiaali- ja ter­vey­den­huol­lon pal­ve­luo­saa­mi­nen sähköi­ses­sä ym­pä­ris­tös­sä (2 op)
 • Eettinen osaaminen (2 op)
 • Verk­ko­vuo­ro­vai­ku­tus (2 op)
 • Verkko-oh­jaus­osaa­mi­nen (2 op)
 • Sosiaali- ja ter­vey­sa­lan di­gi­ta­li­saa­tioon liittyvä yh­teis­kun­nal­li­nen osaaminen (2 op)

Pal­ve­lu­muo­toi­luo­saa­mi­nen 5 op

Palvelumuotoilu lisää osallistujien halua ja taitoa kehittää julkisia, yksityisiä ja kolmannen sektorin hyvinvointi- ja sote-palveluita ihmislähtöisemmiksi sekä vaikuttavammiksi. Palvelumuotoilun koulutuskokonaisuus sisältää: palvelumuotoilun periaatteet, työskentelytavat, keskeiset työkalut ja menetelmät. Koulutuksessa työskennellään oikeiden työelämän kehittämishaasteiden kanssa soveltaen palvelumuotoilun prosessia. Koulutus antaa valmiuksia yrittäjämäisyyteen ja yritystoiminnan kehittämiseen.

Va­paa­va­lin­tai­set sisällöt 5 op

Valinnaisten opintojen tarkoitus on täydentää ja syventää opiskelijan osaamista tämän erikoistumiskoulutuksen päätavoitteiden mukaisesti. Opiskelija voi valita opinnot oman kiinnostuksensa ja osaamistarpeensa (HOPS) mukaan mm. SotePeda24/7 -hankkeessa tuotetuista oppisisällöistä, esimerkiksi erilaisista MOOC-kursseista.

Työ­elä­mä­läh­töi­nen ke­hit­tä­mis­teh­tä­vä 10 op

Kehittämistehtävä tehdään monitoimijaisessa yhteistyössä kansalaisten, julkisen, yksityisen ja/tai kolmannen sektorin kanssa. Kehittämistehtävässä sovelletaan palvelumuotoilun prosessia ja työskentelytapoja oikean työelämähaasteen ratkaisussa. Työelämästä tuleva kehittämistehtävä pohjautuu palvelun käyttäjien, palvelun ja sen kontekstin ymmärryksen kartoittamiseen. Kehittämistehtävän parissa työskennellään pienryhmissä ja se käsittää kokonaisen palvelumuotoiluprosessin eri vaiheet: asiakasymmärryksen luominen, konseptointi, prototypointi/pilotointi ja arviointi.

Pohjakoulutusvaatimus

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan digitaalisten palveluiden käyttämis- ja kehittämisosaamista tarvitseville korkeakoulututkinnon suorittaneille ammattilaisille, joita ovat

 • työelämässä olevat sote-alan koulutuksen omaavat ammattilaiset (esim. sairaanhoitajat, sosionomit, fysioterapeutit jne.) sekä
 • muiden alojen, esim. digitalisaation, muotoilun, IT-alan tai liike-elämän ammattilaiset, jotka työskentelevät sote-alalla,
 • edellä mainittujen ammattiryhmien työttömät työnhakijat tai
 • työttömyysuhan alla olevat työntekijät ja henkilöt, jotka miettivät alan vaihtoa.

Koulutukseen voidaan valita myös aiemman opistoasteen/ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittanut.

Tutkinto tulee olla suoritettu viimeistään hakuajan päättymiseen mennessä.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakuaika koulutukseen on 6.4.-16.5.2021. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00. Linkki sähköiseen hakemukseen on tällä sivulla hakuaikana.

Valinnan pisteytys määräytyy hakulomakkeessa olevien kysymysten perusteella:

 • Työkokemus (0-2 p)
 • Opiskelumotivaatio (0-3 p)
 • Sote-alan digitalisaation osaaminen (0-3 p)
 • Opiskelun, töiden ja muun elämän yhteensovittaminen (0-2 p).

Koulutukseen hyväksytyille opiskelijoille ilmoitetaan valinnasta 24.5.2021 ja paikka on otettava vastaan 31.5.2021 mennessä. 

Myös varasijoille valituille opiskelijoille ilmoitetaan 24.5.2021, ja mahdollisesta valinnasta 1.6.2021. Heidän tulee ottaa opiskelupaikka vastaan 6.6.2021 mennessä.

Osallistumismaksu

Erikoistumiskoulutus toteutetaan osana UUDO-hanketta ja on osallistujalle maksuton.

Koulutuksen toteutus

Koulutus alkaa valinnaisella orientaatiopäivällä 8.6.2021, jolloin esitellään mahdollisuus hyödyntää kesälukukautta valinnaisten opintojen osalta. Varsinainen aloituspäivä on 26.8.2021.

Opinnot suoritetaan täysin verkossa. Tavoitteellinen opintojen suoritusaika on yksi lukuvuosi. Opiskelija voi tehdä opinnot myös nopeammin hyödyntäen henkilökohtaista opetussuunnitelmaa.

Koulutus sisältää etänä toteutettavaa kontaktiopetusta seuraavina päivinä (päivämäärät riippuvat opiskelijan kurssivalinnoista):

26.8.2021, 7.9.2021, 5.10.2021, 12.10.2021, 26.10.2021, 9.11.2021, 16.11.2021, 14.12.2021, 18.1.2022, 25.1.2022, 15.2.2022 ja 10.5.2022.

Pidätämme oikeuden aikataulumuutoksiin.

Yhteyshenkilöt


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Tutkintovastaava, Yliopettaja, Hoitoalat 2
050 5423495