Asiakas- ja palveluohjaus -erikoistumiskoulutus, 30 opintopistettä

Hakuaikaa jatkettu 30.9.2021 saakka
Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus laajentaa ja syventää sosiaali- ja terveysalan ammatillista osaamista siten, että koulutuksen suorittaneilla on vahva ammatillinen osaaminen asiakas- ja palveluohjauksen asiakastyöhön, palvelujen ja palveluketjujen kehittämiseen sekä palveluinnovaatioiden rakentamiseen. 

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen suorittanut:

 • Tuntee soten palvelujärjestelmän ja ymmärtää siihen integroituvan palveluohjauksen.
 • Hallitsee asiakaslähtöisyyttä edistävän asiakas- ja palveluohjauksen mikä edellyttää, että hän tunnistaa asiakkaan oikeudelliset, osallisuuteen ja valinnanvapauteen liittyvät eettiset ja lainsäädännölliset lähtökohdat ja toimii niiden mukaisesti.
 • Osaa käyttää digitaalisia sote-palveluja ja ohjata asiakkaita niiden käytössä sekä niiden avulla monialaisessa ja -ammatillisessa yhteistyössä.
 • Hallitsee ohjaus- ja neuvontaosaamisen, jossa korostuu palveluohjaus ja palvelujärjestelmäosaaminen, vuorovaikutus ja kommunikaatio sekä ohjaus- ja neuvontamenetelmät.
 • Hallitsee asiakas- ja palveluohjauksen tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet sote-palveluissa ja asiakastyössä
 • Hallitsee näyttöön perustuvan toiminnan (NPT) perusteet asiakas- ja palveluohjauksessa.
 • Ymmärtää toiminnassaan kestävän kehityksen ekologisen, taloudellisen, kulttuurisen ja sosiaalisen ulottuvuuden ja toimii niitä edistävästi.
 • Osaa viestiä ammatillisesti ja asiakaslähtöisesti hyödyntämällä eri viestintäkanavia.
 • Osaa arvioida, ennakoida ja kehittää omaa ja työyhteisön toimijoiden asiakas- ja palveluohajusta kehittävää osaamista.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa on kuusi opintojaksoa. Opintojaksoittain on määritelty osaamistavoitteet, jotka huomioon ottaen erikoistuja laajentaa ja syventää ammatillista osaamistaan.

 • Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat (5 op)
 • Palvelutarpeiden arviointi ja työkäytännöt (5 op)
 • Moniammatillisen yhteistyön asiantuntijuus (5 op)
 • Vuorovaikutus ja osallisuus moniammatillisessa asiakastyössä (5 op)
 • Sosiaalisesti ja eettisesti kestävä asiakas- ja palveluohjaus (5 op)
 • Kehittävä ja vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus (5 op). 

Pohjakoulutusvaatimus

Sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnon, muun soveltuvan korkeakoulututkinnon tai vastaavan, ammattikorkeakouluja edeltäneen opistotason tutkinnon suorittaneet. Lisäksi toivomme opiskelijoilta hyviä valmiuksia opintojen suorittamiseen sekä työkokemusta sosiaali- ja terveysalalta.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakuaikaa jatkettu 30.9.2021 saakka.  Koulutukseen haetaan yhteistoteutukseen osallistuvien ammattikorkeakoulujen yhteisellä sähköisellä hakulomakkeella.

Koulutus toteutetaan, mikäli opiskelupaikan vastaanottaa vähintään 20 opiskelijaa.

Opiskelijavalinta suoritetaan hakijan koulutuksen, työkokemuksen sekä hakemukselle liitettävän motivaatiokirjeen perusteella.

Hakijan tulee liittää hakemukselle motivaatiokirje (laajuus noin kaksi A4-sivua), joissa hän vastaa seuraaviin kysymyksiin:

 • Kuvaa, miksi haet asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutukseen.
 • Mitä suunnitelmia sinulla on asiakas- ja palveluohjauksen koulutuksessa hankitun osaamisen hyödyntämiseksi työssäsi ja työurallasi?
 • Kuvaa, miten organisoit työn, opiskelun ja oman arjen elämän niin, että opiskelu mahdollistuu kohdallasi.

Osallistumismaksu

Koulutuksen hinta on 1 500 euroa (ALV 0 %). Erikoistumiskoulutukset ovat arvonlisäverottomia (Arvonlisäverolaki 1993/1501, Verohallinnon ohjeistus koulutuspalvelujen arvonlisäverotuksesta A81/200/2015). 

Osallistumismaksu laskutetaan kahdessa erässä; koulutuksen alussa ja vuoden 2021 alussa. Opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen (ennen koulutuksen alkua) tehdyistä perumisista peritään 50 % koulutusmaksusta valinta- ja hallintokuluina. Jos opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitetaan koko koulutusmaksu (poikkeuksena lääkärin todistuksella osoitettu sairaus).

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan Centria AMK:n, Lapin AMK:n, Kajaanin AMK:n ja Oamkin yhteistoteutuksena. Opiskelu järjestetään etäopetuksena (esim. Teamsin välityksellä). 

Koulutus alkaa marraskuussa 2021 ja päättyy kesäkuussa2022 (huom. toteutusaikaa muutettu lisähaun vuoksi). Opiskeluun sisältyy keskimäärin yksi etäkontaktipäivä kuukaudessa, jonka kesto vaihtelee 4–8 tuntiin. Etäkontaktipäivät ilmoitetaan myöhemmin.

Yhteyshenkilöt


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Lehtori, Sosiaaliala ja kuntoutus
040 1945102


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Lehtori, Hoitoalat 2
040 6372719