Aivoterveyden edistämisen asiantuntija –erikoistumiskoulutus,
30 opintopistettä

Hakuaika 6.4.–16.5.2021, hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15 (koulutus ei toteudu)
20 aloituspaikkaa
Koulutuksessa vahvistat osaamistasi eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien aivoterveyden edistäjänä. Saat valmiuksia aivoterveyden asiakaslähtöiseen arviointiin ja edistämiseen erilaisissa toimintaympäristöissä sekä ennaltaehkäisyyn, hoitoon ja kuntoutumiseen liittyvien innovatiivisten ratkaisujen etsimiseen.

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen jälkeen osaat arvioida asiakaslähtöisesti aivojen hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä toimintakykyä ja voimavaroja. Ymmärrät ennaltaehkäisyn merkityksen aivoterveyden edistämisessä ja osaat soveltaa tietoa asiakkaan ja hänen omaisensa hoidossa ja ohjaamisessa. Saat valmiuksia hyödyntää aivoterveyden edistämisen menetelmiä, kuten liikuntaa, kulttuuria, taidetta ja musiikkia toiminnassasi. Osaat toimia aivoterveyden edistämisen asiantuntijana monialaisessa toimintaympäristöissä ja verkostoissa osallistuen asiakaslähtöisten, aivoterveyttä edistävien palveluprosessien suunnitteluun, toteutukseen ja palvelun kehittämiseen. 

Koulutuksen sisältö

Aivoterveys hyvinvoinnin perustana lapsuudesta vanhuuteen 6 op
Aivoterveyden monialainen edistäminen eri toimintaympäristöissä 8 op
Toimintakyvyn, kuntoutumisen ja elämänlaadun tukeminen 9 op
Asiakaslähtöisen palveluosaamisen kehittäminen aivoterveyden edistämisessä 7 op.

Pohjakoulutusvaatimus

Sosiaali- ja terveysalan, kulttuurin, taiteen tai liikunnan korkeakoulututkinto tai aiempi opistoasteen tutkinto. Tutkinto tulee olla suoritettu viimeistään hakuajan päättymiseen mennessä.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakuaika koulutukseen on 6.4.–17.5.2021. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00. Linkki sähköiseen hakemukseen on tällä sivulla hakuaikana.

Opiskelijavalinta suoritetaan hakemuksessa olevien kysymysten sekä työkokemuksen perusteella:

1. Miten voit jatkossa hyödyntää Aivoterveyden edistäminen- erikoistumiskoulutuksessa hankittua osaamista? (enintään 5 pistettä)

2. Kuvaa ja arvioi oppimis- ja tiedonhakuvalmiuksiasi (esim. erilaisten oppimisympäristöjen käyttö, tiedonhakutaidot, erilaisten tietokantojen käyttö, näyttöön perustuva toiminta, tiedon hyödyntäminen jne.) (enintään 3 pistettä)

3. Pohdi opiskelun, työelämän ja muun elämäsi yhteensovittamista (enintään 1 piste)

4. Työkokemus sosiaali-, terveys-, liikunta- tai kulttuuurialalla (enintään 2 pistettä):

  • alle 2 vuotta työkokemusta = 0 pistettä
  • 2–5 vuotta työkokemusta = 1 piste
  • 5 vuotta tai enemmän työkokemusta = 2 pistettä.

Työkokemus tulee olla hankittu hakuajan päättymiseen mennessä.

Valinnassa voi saada yhteensä enintään 11 pistettä; ei alarajaa. Tasapistetilanteessa valinta ratkaistaan arpomalla.

Osallistumismaksu

Koulutuksen hinta on 1 500 €. Erikoistumiskoulutukset ovat arvonlisäverottomia (Arvonlisäverolaki 1993/1501, Verohallinnon ohjeistus koulutuspalvelujen arvonlisäverotuksesta A81/200/2015).

Osallistumismaksu laskutetaan kahdessa erässä; koulutuksen alussa ja vuoden 2022 alussa. Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen koulutukseen osallistuminen on sitova. Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koko hinta, myös sairaustapauksissa.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutuu monimuoto-opiskeluna, ja se on mahdollista suorittaa työn ohella. Oppimista tukevat lähi- ja verkko-opetus, etä- ja vertaisryhmätyöskentely sekä yksilöohjaus. Oppimistehtävät ja kehittämistehtävä integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Koulutukseen sisältyy lähiopetuspäiviä, joista osa järjestetään etäyhteyksillä:

  • 7.–8.10.2021 (kampuksella / etänä)
  • 12.11.2021 (etänä)
  • 10.12.2021 (etänä)
  • 20–21.1.2022 (kampuksella/etänä)
  • 18.3.2022 (etänä) 22.4.2022 (etänä)
  • 19.-20.5.2022 (kampuksella / etänä).

Koulutus järjestetään Hämeen, LAB-, Oulun, Saimaan, Satakunnan, Savonia, Tampereen ja Turun ammattikorkeakoulujen yhteistyönä.

Yhteyshenkilö


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Lehtori, Hoitoalat 1
040 1830589