Avoimesta tutkinto-opiskelijaksi

Voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen opintojesi perusteella ilman normaaliin opiskelijavalintaan osallistumista. Ammattikorkeakoulututkintoa varten tarvitset soveltuvia avoimen ammattikorkeakoulun opintoja vähintään 55 opintopistettä. 60 opintopisteen laajuisiin ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin tarvitset vähintään 20 opintopistettä ja 90 opintopisteen laajuisiin puolestaan 25 opintopistettä vaadittuja avoimen ammattikorkeakoulun suorituksia.

Jos haet ammattikorkeakoulututkintoon, sinulla ei tarvitse olla ammattikorkeakoululaissa määriteltyä hakukelpoisuutta. 

Ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin hakiessasi sinun tulee täyttää pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimus. Pohjakoulutusvaatimuksen voit tarkistaa Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot -sivuilta valitsemalla haluamasi tutkinto-ohjelman kuvauksen ja sieltä kohdan "Valintaperusteet".  

Valintaperusteet tutkinto-opiskelijaksi

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen perusteella tutkinto-opiskelijaksi hakevien valintaperusteet ovat seuraavat:

Olet suorittanut avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 55, 20 tai 25 opintopistettä haettavaan tutkinto-ohjelmaan hyväksiluettavissa olevia opintoja. Myös muissa ammattikorkeakouluissa suorittamasi avoimen ammattikorkeakoulun opinnot huomioidaan. 

 • Vapaasti valittavia opintoja hyväksytään enintään haettavan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman sisältämä vapaasti valittavien opintojen määrä.
 • Vaadituista avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista suoraan hyväksiluettujen opintopisteiden määrä saa olla korkeintaan 18, 8 tai 7 opintopistettä.
 • Esimerkki 1: Hakija hakee ammattikorkeakoulututkintoon ja hän on jo suorittanut aiempia korkeakouluopintoja (esimerkiksi amk-tutkinto) tai hänellä on aiempaa osaamista. Avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskellessaan, hän voi hakea hyväksilukuja aiemmalla osaamisellaan. Tässä erillishaussa suoraan hyväksiluettuja opintoja hyväksytään enintään 18 opintopistettä vaaditusta 55 opintopisteestä. 
 • Esimerkki 2: Hakija hakee 90 opintopisteen laajuiseen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon ja hän on jo suorittanut aiempia korkeakouluopintoja tai hänellä on aiempaa osaamista. Avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskellessaan, hän voi hakea hyväksilukuja aiemmalla osaamisellaan. Tässä erillishaussa suoraan hyväksiluettuja opintoja hyväksytään enintään 8 opintopistettä vaaditusta 25 opintopisteestä. (60 opintopisteen laajuiseen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon haettaessa suoraan hyväksiluettuja avoimen ammattikorkeakoulun opintoja hyväksytään haussa 7 opintopistettä.)

Opintojesi tulee olla suoritettu kevään haussa 31.7. (myös mahdollisessa lisähaussa) ja syksyn haussa 31.12. mennessä.
 
Suoriudut hyväksytysti mahdollisesta valintakokeesta (muun muassa kielitaito) tai sinulla on riittävä opintomenestys
 
Resurssimme ja opetustarjontamme mahdollistavat uuden opiskelijan ottamisen tutkinto-ohjelmaan/suuntautumisvaihtoehtoon.
 
Jos hakijoita on enemmän kuin voimme valita, hakijat laitetaan paremmuusjärjestykseen seuraavien kriteerien perusteella:

 • mahdollinen valintakoe
 • opintomenestys sekä riittävä opetuskielen mukainen kielitaito
 • hakuajan loppuun mennessä suoritettujen opintopisteiden määrä.

Edellä mainittujen kriteerien lisäksi huomioimme koulutuskohtaiset kriteerit

 • Sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa on terveydellisiä vaatimuksia. Hakijoilta kysytään hakulomakkeessa terveydellisiä tekijöitä, jotka saattavat olla esteenä opinnoille. Lisäksi opiskelijavalinnan esteenä voi olla aiempi päätös opiskeluoikeuden peruuttamisesta. Hakijoilta kysytään hakulomakkeessa aiemmasta opiskeluoikeuden peruutuksesta terveydentilan tai muiden henkilöiden turvallisuuden vaarantamisen vuoksi. (L932/2014.).

Hakeminen tutkinto-opiskelijaksi

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen perusteella tutkinto-opiskelijaksi haetaan Opintopolku.fi -palvelussa. 

Hakuaika syksyllä aloitettaviin opintoihin (kevään haku) on 2.–16.5 (tai sitä seuraavina arkipäivinä). 

Kevään lisähaku syksyllä alkaviin koulutuksiin on 1.-8.8. (tai sitä seuraavina arkipäivinä), mikäli tutkinto-ohjelma on mukana lisähaussa.

Keväällä aloitettaviin opintoihin (syksyn haku) hakuaika järjestetään 1.–15.11. (tai sitä seuraavina arkipäivinä), mikäli tutkinto-ohjelma on mukana syksyn haussa.

Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä kello 15.00, jolloin sähköinen hakemus tulee olla täytetty ja lähetetty. Hakija voi halutessaan täydentää hakemustaan hakuajan päättymiseen mennessä. Opiskelijavalinta suoritetaan niillä tiedoilla, jotka hakuajan päättyessä ovat käytettävissä.

Haussa on mahdollista hakea kahteen hakukohteeseen prioriteettijärjestyksessä.

Hakemuksen liitteet
Vaaditut liitteet toimitetaan hakuaikana hakemuksen liitteeksi. Myöhästyneitä liitteitä ei huomioida. Liitteeksi tulee toimittaa ajantasainen opintosuoritusote avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista. Mikäli olet suorittanut opintosi Oulun ammattikorkeakoulussa, opintosuoritusotetta ei tarvitse toimittaa. Lisäksi sinun tulee liittää hakemukseesi vapaamuotoinen suunnitelma mahdollisista keskeneräisistä opinnoista, jotka suoritat 31.7. mennessä (kevään haku) / 31.12. mennessä (syksyn haku).  Tämä liite on pakollinen, mikäli et ole vielä hakuaikana suorittanut hakuun vaadittuja avoimen ammattikorkeakoulun opintoja. Mahdolliset hakukohdekohtaiset liitevaatimukset löydät sivun alaosasta alakohtaisesti. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon hakevien tulee toimittaa lisäksi todistusjäljennökset ylempään ammattikorkeakoulututkintoon vaadittavasta pohjakoulutuksesta ja työkokemuksesta. Pohjakoulutusvaatimuksen voit tarkistaa Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot valitsemalla haluamasi tutkinto-ohjelman kuvauksen ja sieltä kohdan "Valintaperusteet".

Syksyn 2022 haku (tammikuussa 2023 alkava koulutus)
Hakuaika on 1.-15.11.2022. Osassa hakukohteissa on yleisten valintaperusteiden lisäksi tutkinto-ohjelmakohtaisia valintakriteerejä. Nämä löydät sivun alaosasta alakohtaisesti. Liitteet tulee toimittaa hakuajan loppuun mennessä hakemuksen liitteenä. Syksyn 2022 haussa on mukana seuraavat koulutukset. 

Kulttuuri
Musiikkipedagogi (AMK)
Kulttuurituottaminen ja luova talous (ylempi AMK)
Taiteen tekijä ja kehittäjä (ylempi AMK)

Tekniikka ja luonnonvara-ala
Insinööri (AMK) energiatekniikka ja kiertotalous
Insinööri (AMK) konetekniikka
Insinööri (AMK) rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Insinööri (AMK) sähkö- ja automaatiotekniikka
Insinööri (AMK) talotekniikka
Rakennusarkkitehti (AMK)
Rakennusmestari (AMK)
Insinööri (ylempi AMK), autoala
Insinööri (ylempi AMK), hitsausala
Insinööri (ylempi AMK), talotekniikka
Insinööri (ylempi AMK), Lean-johtaminen
Insinööri (ylempi AMK), rakennusprojektin tehokas johtaminen
Agrologi (AMK) maaseutuelinkeinot
Agrologi (ylempi AMK) maaseudun kehittäminen

Informaatioteknologia
Insinööri (AMK) tieto- ja viestintätekniikka
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely
Bachelor of Engineering (BEng), Information Technology
Insinööri (ylempi AMK) / Tradenomi (yelmpi AMK), hyvinvoinnin digitaaliset ratkaisut
Master's degree in Engineering (MEng) / Master's degree in Business Administration (MBA), Data Analytics and Project Management

Liiketalous
Tradenomi (AMK) liiketalous
Tradenomi (ylempi AMK) liiketoiminnan kehittäminen
Tradenomi (ylempi AMK) taloushallinnon kehittäminen

Sosiaali- ja terveysala
Kätilö (AMK)
Sairaanhoitaja (AMK)
Sairaanhoitaja (AMK), Oulainen
Sosionomi (AMK)
Terveydenhoitaja (AMK)

Kaikkia haussa olevia tutkinto-ohjelmia koskeva kielitaitovaatimus:

Mikäli hakija hakee suomenkieliseen koulutukseen, mutta hakijan koulusivistyskieli* ei ole suomi, hakijan kielitaito testataan Oamkissa erillisellä kielitaitokokeella. Kielitaitokokeen sijaan voidaan näyttönä hyväksyä, jos hakija on suorittanut Yleisestä kielitutkinnosta (YKI) vähintään keskitason tutkinnot (tasot 3-4) (B1-B2) kaikilta osa-alueilta tai Valtionhallinnon kielitutkinnon, josta vaaditaan vähintään tyydyttävä taitotaso.

*Koulusivistyskielellä tarkoitetaan peruskoulussa tai lukiossa opetuskielenä ollutta kieltä, josta hakijalla on todistuksessaan äidinkielen arvosana. Koulusivistyskieleksi katsotaan myös:

 • kieli, jolla hakija on ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväksytyn kokeen äidinkielessä
 • kieli, josta hakija on saanut ylioppilastutkinnossa vähintään arvosanan magna cum laude approbatur suomi toisena kielenä -kokeessa.

Syksyn 2022 haku tutkinto-opiskelijaksi (kulttuuriala)

Hakuaika tammikuussa 2023 aloitettaviin opintoihin on 1.-15.11.2022. Haussa ovat mukana: Musiikkipedagogi (AMK), Kulttuurituottaminen ja luova talous (ylempi AMK) sekä Taiteen tekijä ja kehittäjä (ylempi AMK). Osassa hakukohteissa on yleisten valintaperusteiden lisäksi tutkinto-ohjelmakohtaisia valintakriteerejä. Nämä mainittu alla. 

Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelmaan hakeneille hakukelpoisille hakijoille järjestetään valintakokeet. Valintakokeeseen kuuluu instrumenttikoe, teoriakoe ja haastattelu. Tarkempi ajankohta lähetetään valintakokeeseen kutsuttaville sähköpostitse. Hakija voidaan valita tutkinto-opiskelijaksi ilman valintakokeeseen osallistumista, jos Oamkin polkuopiskelija on suorittanut vähintään 55 op Oamkin musiikkipedagogikoulutuksen opetussuunnitelman mukaisia opintoja hyvällä opintomenestyksellä ka. vähintään 3.

Kulttuurialan ylempi AMK-tutkinto: Kulttuurituottaminen ja luova talous. Hakijat tekevät ennakkotehtävän ja osallistuvat haastattelumuotoiseen valintakokeeseen (toteutetaan etänä). Jos hakija on osallistunut jo aiemmin Oamkissa kyseisen tutkinto-ohjelman valintakokeeseen (esimerkiksi polkuopintojen valintakoe) ja suorittanut sen hyväksytysti, hakijan ei tarvitse toimittaa ennakkotehtävää eikä osallistua valintakokeeseen. Haastatteluun kutsutaan kaikki ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneet hakukelpoiset hakijat. Haastattelun sisältö pohjautuu ennakkotehtäviin ja toteutetaan etänä. Ennakkotehtävä tulee palauttaa hakuajan päättymiseen 15.11.2022 klo 15.00 mennessä pdf-tiedostona hakemuksen liitteeksi. Jos mukaan halutaan liittää video tms., tulee pdf-dokumentissa olla linkki kyseiseen tiedostoon (videon kohdalla esimerkiksi Youtubeen tai Vimeoon). Linkin toimivuus on hakijan vastuulla.

Hakijalta edellytetään seuraavien ennakkotehtävien suorittamista:

 1. saatekirje
 2. ansioluettelo
 3. kehittämistehtävän alustava suunnitelma.

Lisäksi opiskelijan tulee ilmoittaa opinnäytetyön arvosana siitä tutkintotodistuksesta, jolla hän hakee tähän koulutukseen.

 1. Saatekirje
  Saatekirjeen tarkoitus on valottaa hakijan persoonaa ja kertoa hänen kiinnostuksen kohteistaan ja tavoitteistaan sekä valmiuksista yamk-tutkinnon opiskeluun. Käytännössä siinä kerrotaan perustelut, miksi juuri hakija tulisi hyväksyä opiskelijaksi. Hakija kertoo urastaan ja suunnitelmistaan ja miten opinnäytetyön kehittämistehtävä (ks. alempana) liittyy siihen. Hakija esittelee myös, miten hän aikoo järjestää opiskelunsa ottaen huomioon työnsä ja elämäntilanteensa. Hakija arvioi myös nykyistä osaamistaan suhteessa Kulttuurituottamisen ja luovan talouden –tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan.
 2. Ansioluettelo
  Ansioluettelo laaditaan erityisesti kulttuurialan toiminnan näkökulmasta. Ansioluettelossa asiat tulee esitellä tiiviissä muodossa. Siinä tulee näkyä mm. suoritetut opinnot, työhistoria sekä erityisansiot (kuten esimerkiksi merkittävien produktioiden vastuuhenkilönä toimiminen, omat tai oppilaan suuremmat menestykset kilpailuissa jne.). Myös mahdollinen julkaisuluettelo, teosluettelo tai vastaava on hyvä liittää mukaan. Luettelo on syytä tiivistää keskeisiin tuotoksiin. Esimerkiksi journalistin ei tarvitse listata normaaleja julkaisujaan, vaan julkaisuaktiivisuus näkyy työhistoriasta. Halutessaan hakija voi kirjoittaa asiasta lyhyen täydentävän selvityksen.

Jos työkokemus osoitetaan taiteellisella toiminnalla, liitetään taiteellinen portfolio ansioluettelon loppuun. Taiteellinen toiminta tulee esitellä sisällöltään ja kestoltaan niin, että valitsijatoimikunta voi sen pohjalta verrata toiminnan laajuutta ja kestoa täysipäiväiseen työntekoon.

Hakijoiden taustat voivat olla hyvin erilaisia. Siksi myös ansioluettelot voivat olla hyvin erityyppisiä ja sen tarkempi muoto jätetään hakijan harkittavaksi. Ansioluettelon pituus on enintään kuusi A4-sivua (pois lukien taiteellinen portfolio). Oleellista on, että ansioluettelo tuo selkeästi esille hakijan keskeiset ansiot.

 1. Kehittämistehtävän alustava suunnitelma
  Ennakkotehtävänä hakija laatii myös alustavan suunnitelman opinnäytetyönsä kehittämistehtävästä. Ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyö on työelämää ja aluekehitystä edistävä tutkimus- ja kehittämistyö. Sillä on selkeä työ- ja/tai kulttuurielämän kehittämisen näkökulma. Tärkeää suunnitelman laadinnassa on tavoitteiden konkreettisuus.

Ennakkotehtävässä käsiteltävän teeman voi opiskelun aikana tarvittaessa vaihtaa. Suunnitelmalla mitataan opiskelijan taitoja lähestyä työelämälähtöistä kehittämistehtävää. Prosessi on aina likimain samanlainen teemasta riippumatta. Suunnitelmasta arvioidaan tavoitteiden konkreettisuuden lisäksi teorian ja sisällön asianmukaisuutta, menetelmien ja aikataulun realistisuutta sekä tulosten hyötyä opiskelijalle ja kulttuurialalle.

Suunnitelman tulee olla laajuudeltaan 2–4 sivua (sivukoko A4, fontti Arial 12, riviväli 1,5 ja marginaalit 2 cm). Siitä tulee ilmetä vähintään:

 • työn aihe ja mihin kysymykseen tai ongelmaan siinä haetaan vastausta
 • työn tausta, tavoitteet ja ajatus siitä kuinka työ tullaan tekemään
 • mitkä ovat työn keskeiset käsitteet ja tutkimusmenetelmät
 • mitä tuloksia haetaan ja miten työn kohdetta on tarkoitus kehittää
 • tällä hetkellä tiedossasi olevat keskeiset lähteet ja mahdolliset yhteistyötahot.

Kulttuurialan ylempi AMK-tutkinto, Taiteen tekijä ja kehittäjä:

Hakijat tekevät ennakkotehtävän ja osallistuvat haastattelumuotoiseen valintakokeeseen. Jos hakija on osallistunut jo aiemmin Oamkissa kyseisen tutkinto-ohjelman valintakokeeseen (esimerkiksi polkuopintojen valintakoe) ja suorittanut sen hyväksytysti, hakijan ei tarvitse toimittaa ennakkotehtävää eikä osallistua valintakokeeseen. Valintakoehaastattelu suoritetaan etänä verkossa. Hakijalta edellytetään seuraavien ennakkotehtävien suorittamista:

Ennakkotehtävä

Ennakkotehtävä sisältää seuraavat osiot:
1) saatekirje
2) ansioluettelo
3) kehittämistehtävän alustava suunnitelma.

Ennakkotehtävän pisteytys on 0–20 pistettä. Ennakkotehtävä tulee liittää yhtenä pdf-muotoisena tiedostona sähköiseen hakulomakkeeseen Opintopolku-palveluun hakuajan päättymiseen 15.11.2022 klo 15.00 mennessä. Ennakkotehtävä hyväksytään vain tähän Oulun ammattikorkeakoulun hakukohteeseen.

1) Saatekirje

Saatekirjeen tarkoitus on valottaa hakijan persoonaa ja kertoa hänen kiinnostuksen kohteistaan ja tavoitteistaan sekä valmiuksista Yamk-tutkinnon opiskeluun. Hakija kertoo urastaan ja suunnitelmistaan ja miten opinnäytetyön kehittämistehtävä (ks. alempana) liittyy siihen. Hakija arvioi lyhyesti nykyistä osaamistaan taiteen tekijänä ja kehittäjänä. Hakija esittelee myös, miten hän aikoo järjestää opiskelunsa ottaen huomioon työnsä ja elämäntilanteensa.

Käytännössä saatekirjeessä kerrotaan perustelut, miksi juuri hakija kannattaisi hyväksyä opiskelijaksi.

2) Ansioluettelo

Ansioluettelo laaditaan erityisesti kulttuurialan toiminnan näkökulmasta. Ansioluettelossa asiat tulee esitellä tiiviissä muodossa. Siinä tulee näkyä mm. suoritetut opinnot, työhistoria sekä erityisansiot (kuten esimerkiksi merkittävien produktioiden vastuuhenkilönä toimiminen, omat tai oppilaan suuremmat menestykset kilpailuissa jne.) Myös mahdollinen julkaisuluettelo, teosluettelo tai vastaava on hyvä liittää mukaan. Luettelo on syytä tiivistää keskeisiin tuotoksiin. Halutessaan hakija voi kirjoittaa asiasta lyhyen täydentävän selvityksen.

Jos työkokemus osoitetaan taiteellisella toiminnalla, tulee toiminta esitellä sisällöltään ja kestoltaan niin, että valitsijatoimikunta voi sen pohjalta verrata toiminnan laajuutta ja kestoa täysipäiväiseen työntekoon. Tämä esittely voi olla ansioluettelossa tai osana taiteellista portfoliota.

Hakijoiden taustat voivat olla hyvin erilaisia. Siksi myös ansioluettelot voivat olla hyvin erityyppisiä ja sen tarkempi muoto jätetään hakijan harkittavaksi. Ansioluettelon pituus on enintään kuusi A4-sivua (pois lukien taiteellinen portfolio). Oleellista on, että ansioluettelo tuo selkeästi esille hakijan keskeiset ansiot.

3) Kehittämistehtävän alustava suunnitelma

Ennakkotehtävänä hakija laatii myös alustavan suunnitelman opinnäytetyönsä kehittämistehtävästä. Kehittämistehtävä voi sisältää taiteellisen osion. Ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyö on työelämää ja aluekehitystä edistävä tutkimus- ja kehittämistyö. Sillä on selkeä työ- ja/tai kulttuurielämän kehittämisen näkökulma. Tärkeää suunnitelman laadinnassa on tavoitteiden konkreettisuus.

Ennakkotehtävässä käsiteltävän teeman voi opiskelun aikana tarvittaessa vaihtaa. Suunnitelmalla mitataan opiskelijan taitoja lähestyä työelämälähtöistä ja/tai taiteellista kehittämistehtävää. Suunnitelmasta arvioidaan tavoitteiden konkreettisuuden lisäksi teorian ja sisällön asianmukaisuutta, menetelmien ja aikataulun realistisuutta sekä tulosten hyötyä opiskelijalle ja kulttuurialalle.

Suunnitelman tulee olla laajuudeltaan 2–4 sivua (sivukoko A4, fontti Arial 12, riviväli 1,5 ja marginaalit 2 cm). Siitä tulee ilmetä vähintään:

 • työn aihe ja mihin kysymykseen tai ongelmaan siinä haetaan vastausta
 • työn tausta, tavoitteet ja ajatus siitä kuinka työ tullaan tekemään
 • mitkä ovat työn keskeiset käsitteet ja tutkimusmenetelmät
 • mitä tuloksia haetaan ja miten työn kohdetta on tarkoitus kehittää
 • tällä hetkellä tiedossasi olevat keskeiset lähteet ja mahdolliset yhteistyötahot.

Valintakoe

 • Valintakoe toteutetaan henkilökohtaisena etähaastatteluna ja siihen sisältyy etukäteen toimitettava taiteellinen tai taiteellispedagoginen näyttö. Taiteellinen näyttö voi olla esimerkiksi noin 10 minuutin mittainen, aiemmin videoitu ohjelma tai portfolio taiteellisesta toiminnasta.
 • Näyttö tulee toimittaa viimeistään kolme päivää ennen haastattelua (ja mielellään jo aiemmin) esimerkiksi portfoliona (PDF), linkkinä nettisivustolle tai videona. Mahdollinen video tulee ladata esimerkiksi YouTubeen ja lähettää siitä linkki. Linkin toimivuus on hakijan vastuulla.
 • Haastatteluun valituille ilmoitetaan sähköpostitse henkilökohtaisen haastattelun aika ja paikka (verkossa) viimeistään noin viikkoa ennen haastattelua. Haastattelun kesto on noin 20 minuuttia. Haastattelun pisteytys on 0-80 pistettä. 

 Kaikkia haussa olevia tutkinto-ohjelmia koskeva kielitaitovaatimus:

Mikäli hakija hakee suomenkieliseen koulutukseen, mutta hakijan koulusivistyskieli* ei ole suomi, hakijan kielitaito testataan Oamkissa erillisellä kielitaitokokeella. Kielitaitokokeen sijaan voidaan näyttönä hyväksyä, jos hakija on suorittanut Yleisestä kielitutkinnosta (YKI) vähintään keskitason tutkinnot (tasot 3-4) (B1-B2) kaikilta osa-alueilta tai Valtionhallinnon kielitutkinnon, josta vaaditaan vähintään tyydyttävä taitotaso.

*Koulusivistyskielellä tarkoitetaan peruskoulussa tai lukiossa opetuskielenä ollutta kieltä, josta hakijalla on todistuksessaan äidinkielen arvosana. Koulusivistyskieleksi katsotaan myös:
- kieli, jolla hakija on ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväksytyn kokeen äidinkielessä
- kieli, josta hakija on saanut ylioppilastutkinnossa vähintään arvosanan magna cum laude approbatur suomi toisena kielenä -kokeessa.

Syksyn 2022 haku tutkinto-opiskelijaksi (tekniikka ja luonnonvara-ala)

Hakuaika tammikuussa 2023 aloitettaviin opintoihin on 1.-15.11.2022. Haussa ovat mukana: Insinööri (AMK), energiatekniikka ja kiertotalous, Insinööri (AMK) konetekniikka, Insinööri (AMK) rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Insinööri (AMK) sähkö- ja automaatiotekniikka, Insinööri (AMK) talotekniikka,  Rakennusarkkitehti (AMK), Rakennusmestari (AMK), Insinööri (ylempi AMK) autoala, Insinööri (ylempi AMK) hitsausala, Insinööri (ylempi AMK) talotekniikka, Insinööri (ylempi AMK) Lean-johtaminen, Insinööri (ylempi AMK), Rakennusprojektin tehokas johtaminen, Agrologi (AMK) maaseutuelinkeinot, Agrologi (ylempi AMK) maaseudun kehittäminen. Osassa hakukohteissa on yleisten valintaperusteiden lisäksi tutkinto-ohjelmakohtaisia valintakriteerejä. Nämä mainittu alla.

Kaikki tekniikan alan tutkinto-ohjelmat: vaadittuihin avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin ei voi sisällyttää harjoittelua.

Talotekniikan, energiatekniikan ja kiertotalouden ja sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelmiin hakevilla tulee olla suoritettuna hyväksytysti tutkintoon sisältyvistä opinnoista vähintään 5 op matematiikkaa ja 5 op fysiikkaa. Vastaavat opinnot voivat olla myös yliopistossa/ammattikorkeakoulussa tutkinto-opiskelijana suoritettuja, jos hakijalla on vähintään 55 op haettavaan tutkinto-ohjelmaan hyväksiluettavia avoimen ammattikorkeakoulun opintoja suoritettuna. Vastaavuudesta päättää tutkintovastaava tai opintojakson vastuuopettaja.

Rakennusarkkitehdin tutkinto-ohjelmaan hakevien on tullut suorittaa hyväksytysti (yli puolet max-pisteistä) valtakunnallinen rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskoe vuonna 2014 tai sen jälkeen. Keväältä 2017 tai sen jälkeen hyväksytysti suoritettu DIA-yhteisvalinnan arkkitehtuurin valintakoe hyväksytään myös.

Autoala (Yamk): Valinta perustuu ennakkotehtävään. Jos hakija on jo aiemmin tehnyt ja suorittanut hyväksytysti ennakkotehtävän (esim. tullessaan valituksi kyseiseen tutkinto-ohjelmaan polkuopiskelijaksi), hakijan ei tarvitse toimittaa ennakkotehtävää. Ennakkotehtävä on sama kuin syksyn 2022 yhteishaussa. Ennakkotehtävän ohjeet päivitetään myöhemmin. Ennakkotehtävä tulee palauttaa hakuajan päättymiseen 15.11.2022 klo 15:00 mennessä pdf-tiedostona hakemuksen liitteeksi. 

Hitsausala (Yamk): Valinta perustuu ennakkotehtävään. Jos hakija on jo aiemmin tehnyt ja suorittanut hyväksytysti ennakkotehtävän (esim. tullessaan valituksi kyseiseen tutkinto-ohjelmaan polkuopiskelijaksi), hakijan ei tarvitse toimittaa ennakkotehtävää. Ennakkotehtävä on sama kuin syksyn 2022 yhteishaussa. Ennakkotehtävän ohjeet päivitetään myöhemmin. Ennakkotehtävä tulee palauttaa hakuajan päättymiseen 15.11.2022 klo 15:00 mennessä pdf-tiedostona hakemuksen liitteeksi. 

Talotekniikka (Yamk): Valinta perustuu ennakkotehtävään. Jos hakija on jo aiemmin tehnyt ja suorittanut hyväksytysti ennakkotehtävän (esim. tullessaan valituksi kyseiseen tutkinto-ohjelmaan polkuopiskelijaksi), hakijan ei tarvitse toimittaa ennakkotehtävää. Ennakkotehtävä on sama kuin syksyn 2022 yhteishaussa. Ennakkotehtävän ohjeet päivitetään myöhemmin. Ennakkotehtävä tulee palauttaa hakuajan päättymiseen 15.11.2022 klo 15:00 mennessä pdf-tiedostona hakemuksen liitteeksi. 

Lean-johtaminen (Yamk): Valinta perustuu ennakkotehtävään. Jos hakija on jo aiemmin tehnyt ja suorittanut hyväksytysti ennakkotehtävän (esim. tullessaan valituksi kyseiseen tutkinto-ohjelmaan polkuopiskelijaksi), hakijan ei tarvitse toimittaa ennakkotehtävää. Ennakkotehtävä on sama kuin syksyn 2022 yhteishaussa. Ennakkotehtävän ohjeet päivitetään myöhemmin. Ennakkotehtävä tulee palauttaa hakuajan päättymiseen 15.11.2022 klo 15:00 mennessä pdf-tiedostona hakemuksen liitteeksi. 

Rakennusprojektin tehokas johtaminen (Yamk): Valinta perustuu ennakkotehtävään. Jos hakija on jo aiemmin tehnyt ja suorittanut hyväksytysti ennakkotehtävän (esim. tullessaan valituksi kyseiseen tutkinto-ohjelmaan polkuopiskelijaksi), hakijan ei tarvitse toimittaa ennakkotehtävää. Ennakkotehtävä on sama kuin syksyn 2022 yhteishaussa. Ennakkotehtävän ohjeet päivitetään myöhemmin. Ennakkotehtävä tulee palauttaa hakuajan päättymiseen 15.11.2022 klo 15:00 mennessä pdf-tiedostona hakemuksen liitteeksi. 

Luonnonvara-alan ylempi AMK-tutkinto, maaseudun kehittäminen
Valinta perustuu ennakkotehtävään. Jos hakija on jo aiemmin tehnyt ja suorittanut hyväksytysti ennakkotehtävän (esim. tullessaan valituksi kyseiseen tutkinto-ohjelmaan polkuopiskelijaksi), hakijan ei tarvitse toimittaa ennakkotehtävää. Ennakkotehtävä on sama kuin kevään 2022 yhteishaussa. Ennakkotehtävä tulee liittää yhtenä pdf-muotoisena dokumenttina sähköiseen hakulomakkeeseen hakuajan päättymiseen 15.11.2022 klo 15:00 mennessä. Maksimipistemäärä 100 pistettä. Ennakkotehtävästä on saatava vähintään 20 pistettä voidakseen tulla valituksi.

Ennakkotehtävän ohjeet

Laadi 600–700 sanan laajuinen esseemuotoinen suunnitelma opinnäytetyönä toteuttavasta maaseudun kehittämiseen liittyvästä kehittämistehtävästä. Käytä riviväliä 1,5, kirjasinkokoa 12, kirjasinta Arial ja reunamarginaaleja 2,5 cm. Lue tarkasti alla olevat ohjeet ja arviointikriteerit.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö (30 op) toteutetaan opiskelijan työpaikkaan, hänen valitsemaansa kohdeorganisaatioon tai omaan yritykseen. Opinnäytetyö voidaan tehdä myös osana Oulun ammattikorkeakoulun kehittämishankkeita tai muuta maaseudun kehittämistyötä.

Hyödynnä opinnäytetyösuunnitelman laatimisessa teosta Ojasalo, K., Moilanen, T. & Ritalahti, J. 2014. Kehittämistyön menetelmät. Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. Sanoma Pro. Käytä tämän teoksen lisäksi vähintään kahta aiheeseesi sopivaa maaseudun kehittämisen artikkelia, teosta tai muuta tiedon lähdettä. Merkitse käyttämäsi lähteet tekstiin ja laadi lähdeluettelo.

Ohjeet esseen kirjoittamista varten:

 1. Kirjoita suunnitelmallesi pääotsikko. Lisää tarvittaessa väliotsikot.
 2. Rajaa kehittämistehtävä. Kuvaa, mitä asiaa haluaisit opinnäytetyössäsi kehittää. Perustele, miksi valitsemasi asian kehittäminen on sopiva opinnäytetyön aihe maaseudun kehittämisen kontekstissa. Perustele, miksi se on tärkeä sinulle, kohdeorganisaatiollesi tai hankkeelle.
 3. Miten aiot toteuttaa kehittämistehtävän? Kuvaa lähestymistapa (esim. tutkimusasetelma). Kerro mitä kehittämismenetelmää/-menetelmiä aiot hyödyntää. Kuvaa osallistujia ja aikataulua.
 4. Miten työn- tai toimeksiantajasi on sitoutunut kehittämistehtävän toteuttamiseen? Onko sinulla mahdollisuus käyttää kehittämistehtävän tekemiseen työaikaa vai teetkö sen omalla ajallasi?

Arvioinnissa otetaan huomioon:

 • Kehittämistehtävän rajaus ja sen määrittely käsitteellisesti, hakijan perehtyneisyys kehittävään alueeseen kirjallisuuden avulla sekä kehittämistehtävän hyödyllisyys (maksimi 25 pistettä).
 • Aiheen soveltuvuus alan ja tutkinto-ohjelman opinnäytetyöksi (maksimi 10 pistettä).
 • Lähestymistavan ja menetelmien kuvaaminen sekä kehittämistehtävän toteuttamiskelpoisuus (maksimi 30 pistettä).
 • Hakijan motivoituneisuus ja ajankäyttö (maksimi 15 pistettä).
 • Esseen rakenne ja oikeellisuus (maksimi 20 pistettä).


Kaikkia haussa olevia tutkinto-ohjelmia koskeva kielitaitovaatimus:

Mikäli hakija hakee suomenkieliseen koulutukseen, mutta hakijan koulusivistyskieli* ei ole suomi, hakijan kielitaito testataan Oamkissa erillisellä kielitaitokokeella. Kielitaitokokeen sijaan voidaan näyttönä hyväksyä, jos hakija on suorittanut Yleisestä kielitutkinnosta (YKI) vähintään keskitason tutkinnot (tasot 3-4) (B1-B2) kaikilta osa-alueilta tai Valtionhallinnon kielitutkinnon, josta vaaditaan vähintään tyydyttävä taitotaso.

*Koulusivistyskielellä tarkoitetaan peruskoulussa tai lukiossa opetuskielenä ollutta kieltä, josta hakijalla on todistuksessaan äidinkielen arvosana. Koulusivistyskieleksi katsotaan myös:
- kieli, jolla hakija on ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväksytyn kokeen äidinkielessä
- kieli, josta hakija on saanut ylioppilastutkinnossa vähintään arvosanan magna cum laude approbatur suomi toisena kielenä -kokeessa.

Syksyn 2022 haku tutkinto-opiskelijaksi (informaatioteknologia)

Hakuaika tammikuussa 2023 aloitettaviin opintoihin on 1.-15.11.2022. Haussa ovat mukana: Insinööri (AMK) tieto- ja viestintätekniikka, BEng Information Technology, MEng Data Analytics and Project Management, MBA Data Analytics and Project Management, Insinööri (YAMK) & Tradenomi (YAMK) Hyvinvoinnin digitaaliset ratkaisut ja Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely. Osassa hakukohteissa on yleisten valintaperusteiden lisäksi tutkinto-ohjelmakohtaisia valintakriteerejä. Nämä mainittu alla. 

 

Kaikki tutkinto-ohjelmat: vaadittuihin avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin ei voi sisällyttää harjoittelua.

Data Analytics and Project Management (MEng/MBA/YAMK):
Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän perusteella. Jos hakija on jo aiemmin tehnyt ja suorittanut hyväksytysti ennakkotehtävän (esim. tullessaan valituksi kyseiseen tutkinto-ohjelmaan polkuopiskelijaksi), hakijan ei tarvitse toimittaa ennakkotehtävää.  Ennakkotehtävä sisältää seuraavat osiot:

 1. Saatekirje
 2. Ansioluettelo
 3. Kehittämistehtävän alustava suunnitelma.

Ennakkotehtävä laaditaan englannin kielellä ja kielitaito arvioidaan ennakkotehtävän perusteella. Ennakkotehtävä arvioidaan asteikolla 0–100 (alin hyväksyttävä pistemäärä 20 pistettä). 

Ennakkotehtävät liitetään yhtenä pdf-muotoisena tiedostona sähköiseen hakulomakkeeseen Opintopolku-palveluun hakuajan päättymiseen 15.11.2022 klo 15:00 mennessä.

Saatekirje (max 500 sanaa)

Saatekirjeen tarkoitus on valottaa hakijan persoonaa ja kertoa hänen kiinnostuksen kohteistaan ja tavoitteistaan sekä valmiuksista Yamk-tutkinnon opiskeluun. Käytännössä siinä kerrotaan perustelut, miksi juuri hakija tulisi hyväksyä opiskelijaksi. Hakija kertoo urastaan ja suunnitelmistaan ja miten opinnot liittyisivät siihen. Hakija esittelee myös, miten hän aikoo järjestää opiskelunsa ottaen huomioon työnsä ja elämäntilanteensa. Hakija arvioi myös nykyistä osaamistaan suhteessa haetun koulutuksen opetussuunnitelmaan.

Ansioluettelo

Ansioluettelossa asiat tulee esitellä tiiviissä muodossa. Siinä tulee näkyä mm. suoritetut opinnot, työhistoria sekä erityisansiot. Myös mahdollinen julkaisuluettelo, teosluettelo tai vastaava on hyvä liittää mukaan.

Kehittämistehtävän alustava suunnitelma (max 1000 sanaa)

Hakija kuvaa kehittämistehtävän muodossa yhden tai useamman työhönsä liittyvän kehityskohteen, jota hän voi työstää opintojensa aikana. Kehityskohteen tulee liittyä data-analytiikan tai tiedolla johtamisen käytänteiden kehittämiseen. Tärkeää suunnitelman laadinnassa on tavoitteiden konkreettisuus. Suunnitelmalla mitataan opiskelijan taitoja lähestyä työelämälähtöistä kehittämistehtävää. Kehittämistehtävä voi olla myös opiskelijan tulevan opinnäytetyön aihe.

Hyvinvoinnin digitaaliset ratkaisut (YAMK):
Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän perusteella. Jos hakija on jo aiemmin tehnyt ja suorittanut hyväksytysti ennakkotehtävän (esim. tullessaan valituksi kyseiseen tutkinto-ohjelmaan polkuopiskelijaksi), hakijan ei tarvitse toimittaa ennakkotehtävää. Ennakkotehtävä tulee liittää yhtenä pdf-muotoisena tiedostona sähköiseen hakulomakkeeseen Opintopolku-palveluun hakuajan päättymiseen 15.11.2022 klo 15:00.

Ennakkotehtävän ohjeet

 1. Määrittele tutkimuksellista kehittämistoimintaa.
 2. Tunnista ja kuvaa hakemaasi tutkinto-ohjelman alaan liittyvä (hyvinvointia edistävien digipalvelujen asiantuntija) tulevaisuuden kehittämishaaste ja määrittele sitä koskevat käsitteet.
 3. Suunnittele ja kuvaa lähdekirjallisuutta käyttäen kehittämisprosessi, jolla vastataan tunnistamaasi kehittämishaasteeseen.
 4. Otsikoi aiheesi sisällön mukaan.  
 5. Jäsennä tehtäväsi seuraavasti: Johdanto, Asian käsittely ylä- ja alaotsikoin, Pohdinta.
 6. Merkitse käyttämäsi lähteet tekstiin ja lähdeluetteloon hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti.
 7. Tehtävän aiheen käsittelyn pituus enintään 6 sivua (fonttikoko 12, riviväli 1,5, mukaan ei lasketa kansilehteä, sisällysluetteloa ja lähdeluetteloa).  

Hyödynnä esseessäsi seuraavia lähteitä:   

Essee on kirjoitus annetusta aiheesta perustuen kirjallisiin lähteisiin. Esseen esittämistapa on pohdiskeleva ja vertaileva. Tekstin tulee edetä loogisesti. Siinä yhdistyvät oma ajattelu ja lähteenä käytetty kirjallisuus. Esseessä on tärkeää esittää aiheen kannalta olennaista tietoa kirjallisia lähteitä ja omia ajatuksia yhdistellen (synteesi). Olennaista on omakohtainen sanottava ja aiheen problematisointi, jotka erottavat esseen referaatista.  


Kaikkia haussa olevia tutkinto-ohjelmia koskeva kielitaitovaatimus:

Mikäli hakija hakee suomenkieliseen koulutukseen, mutta hakijan koulusivistyskieli* ei ole suomi, hakijan kielitaito testataan Oamkissa erillisellä kielitaitokokeella. Kielitaitokokeen sijaan voidaan näyttönä hyväksyä, jos hakija on suorittanut Yleisestä kielitutkinnosta (YKI) vähintään keskitason tutkinnot (tasot 3-4) (B1-B2) kaikilta osa-alueilta tai Valtionhallinnon kielitutkinnon, josta vaaditaan vähintään tyydyttävä taitotaso.


*Koulusivistyskielellä tarkoitetaan peruskoulussa tai lukiossa opetuskielenä ollutta kieltä, josta hakijalla on todistuksessaan äidinkielen arvosana. Koulusivistyskieleksi katsotaan myös:
- kieli, jolla hakija on ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväksytyn kokeen äidinkielessä
- kieli, josta hakija on saanut ylioppilastutkinnossa vähintään arvosanan magna cum laude approbatur suomi toisena kielenä -kokeessa.

Syksyn 2022 haku tutkinto-opiskelijaksi (liiketalous)

Hakuaika tammikuussa 2023 aloitettaviin opintoihin on 1.-15.11.2022Haussa ovat mukana: Tradenomi (AMK) liiketalous, Tradenomi (ylempi AMK) liiketoiminnan kehittäminen ja Tradenomi (ylempi AMK) taloushallinnon kehittäminen. Osassa hakukohteissa on yleisten valintaperusteiden lisäksi tutkinto-ohjelmakohtaisia valintakriteerejä. Nämä mainittu alla. 

Kaikki liiketalouden tutkinto-ohjelmat: vaadittuihin avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin ei voi sisällyttää harjoittelua.

Liiketalouden tutkinto-ohjelma

Opiskelijavalinta perustuu opintomenestykseen ja kirjalliseen tehtävään. Kirjallista tehtävää ei edellytetä Oamkissa polkuopiskelijoina opiskelevilta hakijoilta. Kirjallinen tehtävä (pituus 2 sivua) sisältää tulee sisältää seuraavat asiat:

 • Lyhyt esittely itsestäsi ja työkokemuksesta.
 • Haluamasi osaamispolku, haetko päivä- vai monimuoto-opiskeluun ja perustelut valinnalle.
 • Opiskelusuunnitelma ja -aikataulu tradenomin tutkinnon suorittamiseksi.
 • Kuvaile motivaatiotasi tutkinnon suorittamiseen. Urasuunnitelmasi koulutuksen jälkeen.

Hakijalla tulee olla suoritettuna kieliopinnoissa Oamkin tai jonkin toisen korkeakoulun Liiketalouden tutkinto-ohjelman opintosuunnitelman mukainen, vähintään 3 op ruotsin opintojakso sekä liiketalouden englantia vähintään 3 op. Poikkeustapauksissa voidaan valita myös hakija, joka ei ole suorittanut näitä opintoja. Tällöin hakijan täytyy muulla tavoin perustella kirjallisessa tehtävässä riittävä kielitaito tradenomin tutkinnon suorittamiseksi (esimerkiksi opiskelu tai asuminen ulkomailla). Kirjallinen tehtävä tulee palauttaa hakuajan päättymiseen 15.11.2022 klo 15:00 mennessä hakemuksen liitteenä. (Merkitse liitetiedosto otsikolla "Liiketalouden tutkinto-ohjelman kirjallinen tehtävä, oma nimesi").

Tradenomi (ylempi AMK), liiketoiminnan kehittäminen

Valinta perustuu ennakkotehtävään. Jos hakija on jo aiemmin tehnyt ja suorittanut hyväksytysti ennakkotehtävän (esim. tullessaan valituksi kyseiseen tutkinto-ohjelmaan polkuopiskelijaksi), hakijan ei tarvitse toimittaa ennakkotehtävää. Ennakkotehtävä tulee liittää yhtenä pdf-muotoisena dokumenttina sähköiseen hakemukseen hakuajan päättymiseen 15.11.2022 klo 15:00 mennessä. Maksimipistemäärä 100 pistettä. Ennakkotehtävästä on saatava vähintään 20 pistettä voidakseen tulla valituksi. Ohjeistus ennakkotehtävään alla.

Laadi suomenkielinen, 600–700 sanan laajuinen, esseemuotoinen suunnitelma opinnäytetyönä toteutettavasta liiketalouden alan kehittämistehtävästä. Käytä riviväliä 2, kirjasinkokoa 12, kirjasinta ja reunamarginaalia 3 cm. Merkitse käyttämäsi lähteet tekstiin ja laadi lähdeluettelo. Kaikki sanat lasketaan tehtävän laajuuteen. 

Opinnäytetyö toteutetaan hakijan työpaikassa, hänen valitsemassaan kohdeorganisaatiossa tai oman yritystoiminnan aloittamissuunnitelmana. Opinnäytetyö voidaan tehdä myös osana Oamkin kehittämishankkeita.    

Hyödynnä suunnitelman laatimisessa teosta Ojasalo, Katri, Moilanen, Teemu &Ritalahti, Jarmo 2014. Kehittämistyön menetelmät. Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. Helsinki: SanomaPro. Käytä lisäksi vähintään kahta aiheeseesi liittyvää lähdettä, kuten artikkelia ja/tai kirjaa.    

Ohjeet esseen kirjoittamista varten:  

 1. Rajaa ja otsikoi vastauksesi osuvasti.  
 2. Kuvaa, mitä asiaa haluaisit opinnäytetyönäsi kehittää. Perustele, miksi valitsemasi asian kehittäminen on sopiva opinnäytetyön aihe ja miksi se on tärkeää sinulle ja kohdeorganisaatiollesi tai hankkeelle. Opinnäytetyönä on mahdollista kuvata myös omaan yritysideaan perustuvaa liiketoiminnan aloittamista. Perustele, miksi valitset tämän kehittämistehtävän opinnäytetyösi aiheeksi. 
 3. Miten aiot toteuttaa kehittämistehtävän? Kuvaa lähestymistapaa, kehittämismenetelmää, hankkeeseen osallistujia ja aikataulua. Miten työnantajasi tai toimeksiantajasi on sitoutunut hankkeen toteuttamiseen? 

Tradenomi (ylempi AMK), taloushallinnon kehittäminen

Valinta perustuu ennakkotehtävään. Jos hakija on jo aiemmin tehnyt ja suorittanut hyväksytysti ennakkotehtävän (esim. tullessaan valituksi kyseiseen tutkinto-ohjelmaan polkuopiskelijaksi), hakijan ei tarvitse toimittaa ennakkotehtävää. Ennakkotehtävä tulee liittää yhtenä pdf-muotoisena dokumenttina sähköiseen hakemukseen hakuajan päättymiseen 15.11.2022 klo 15:00 mennessä. Maksimipistemäärä 100 pistettä. Ennakkotehtävästä on saatava vähintään 20 pistettä voidakseen tulla valituksi. Ohjeistus ennakkotehtävään alla.

Laadi suomenkielinen esseemuotoinen suunnitelma opinnäytetyönä toteutettavasta taloushallintoon liittyvästä kehittämistehtävästä. Käytä riviväliä 2, kirjasinkokoa 12 ja reunamarginaalia 3 cm. Merkitse käyttämäsi lähteet tekstiin ja laadi lähdeluettelo. Esseen kokonaispituus on 600–700 sanaa: kaikki sanat lasketaan.   

Opinnäytetyö toteutetaan hakijan työpaikassa, hänen valitsemassaan kohdeorganisaatiossa tai omassa yrityksessä.  

Suunnitelman laatimisessa täytyy hyödyntää teosta Ojasalo, K., Moilanen, T. &Ritalahti, J. 2014. Kehittämistyön menetelmät. Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. SanomaPro. Käytä lisäksi vähintään kahta taloushallintoon liittyvää lähdettä, kuten artikkelia ja/tai kirjaa.   

Ohjeet esseen kirjoittamista varten:   

 1. Rajaa ja otsikoi ennakkotehtäväsi osuvasti.
 2. Kuvaa, mitä asiaa haluaisit opinnäytetyönäsi kehittää. Perustele, miksi valitsemasi asian kehittäminen on sopiva taloushallinnon kehittämisen tutkinto-ohjelman opinnäytetyön aihe ja miksi se on tärkeää sinulle ja kohdeorganisaatiollesi tai hankkeelle. Perustele, miksi valitset tämän kehittämistehtävän opinnäytetyösi aiheeksi. 
 3. Miten aiot toteuttaa kehittämistehtävän? Kuvaa lähestymistapaa, kehittämismenetelmää, hankkeeseen osallistujia ja aikataulua. Miten työnantajasi tai toimeksiantajasi on sitoutunut hankkeen toteuttamiseen?  

Esseestä saatava maksimipistemäärä on 100 pistettä. Kokonaispituuden ylityksestä vähennetään 15 pistettä.   Kaikkia haussa olevia tutkinto-ohjelmia koskeva kielitaitovaatimus:

Mikäli hakija hakee suomenkieliseen koulutukseen, mutta hakijan koulusivistyskieli* ei ole suomi, hakijan kielitaito testataan Oamkissa erillisellä kielitaitokokeella. Kielitaitokokeen sijaan voidaan näyttönä hyväksyä, jos hakija on suorittanut Yleisestä kielitutkinnosta (YKI) vähintään keskitason tutkinnot (tasot 3-4) (B1-B2) kaikilta osa-alueilta tai Valtionhallinnon kielitutkinnon, josta vaaditaan vähintään tyydyttävä taitotaso.

*Koulusivistyskielellä tarkoitetaan peruskoulussa tai lukiossa opetuskielenä ollutta kieltä, josta hakijalla on todistuksessaan äidinkielen arvosana. Koulusivistyskieleksi katsotaan myös:
- kieli, jolla hakija on ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväksytyn kokeen äidinkielessä
- kieli, josta hakija on saanut ylioppilastutkinnossa vähintään arvosanan magna cum laude approbatur suomi toisena kielenä -kokeessa.

Syksyn 2022 haku tutkinto-opiskelijaksi (sosiaali- ja terveysala)

Hakuaika tammikuussa 2023 aloitettaviin opintoihin on 1.-15.11.2022.

Kätilö (AMK), Sairaanhoitaja (AMK) Oulu, Sairaanhoitaja (AMK) Oulainen, Sosionomi (AMK), Terveydenhoitaja (AMK). Näihin tutkinto-ohjelmiin hakevien valinta tapahtuu ennakkotehtävän perusteella.  

AMK-tutkinto-ohjelmien ennakkotehtävän instruktio:  

 1. Lyhyt esittely itsestäsi, harrastuksistasi, aiemmista opinnoistasi sekä työkokemuksestasi. 
 2. Miksi haet tähän tutkinto-ohjelmaan?  
 3. Millainen Oamkiin hakemasi tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma on? Miten olet suunnitellut sen mukaan eteneväsi? Esim. opetussuunnitelman samanlaisuus/erilaisuus, opiskeletko päätoimisesti, opiskeluun käytettävissä oleva aika, tavoittelemasi valmistumisaika   
 4. Pohdi ja kirjaa esimerkeillä havainnollistaen:  
 • Miten käsityksesi itsestäsi on muuttunut viimeisen vuoden aikana  
  - opiskelijana  
  - hakemasi tutkinnon tulevana ammattilaisena  
 • Mitkä ovat vahvuuksiasi  
  - opiskelijana  
  - hakemasi tutkinnon tulevana ammattilaisena  
 • Mitä kehittymishaasteita tunnistat itsessäsi  
  - opiskelijana  
  - hakemasi tutkinnon tulevana ammattilaisena  
 1. Miksi juuri sinut pitäisi valita tutkinto-opiskelijaksi Oamkiin?  


Ennakkotehtävä tulee palauttaa hakuajan päättymiseen 15.11.2022 klo 15.00 mennessä pdf-tiedostona hakemuksen liitteeksi. 

Kaikkia haussa olevia tutkinto-ohjelmia koskeva kielitaitovaatimus:

Mikäli hakija hakee suomenkieliseen koulutukseen, mutta hakijan koulusivistyskieli* ei ole suomi, hakijan kielitaito testataan Oamkissa erillisellä kielitaitokokeella. Kielitaitokokeen sijaan voidaan näyttönä hyväksyä, jos hakija on suorittanut Yleisestä kielitutkinnosta (YKI) vähintään keskitason tutkinnot (tasot 3-4) (B1-B2) kaikilta osa-alueilta tai Valtionhallinnon kielitutkinnon, josta vaaditaan vähintään tyydyttävä taitotaso.


*Koulusivistyskielellä tarkoitetaan peruskoulussa tai lukiossa opetuskielenä ollutta kieltä, josta hakijalla on todistuksessaan äidinkielen arvosana. Koulusivistyskieleksi katsotaan myös:
- kieli, jolla hakija on ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväksytyn kokeen äidinkielessä
- kieli, josta hakija on saanut ylioppilastutkinnossa vähintään arvosanan magna cum laude approbatur suomi toisena kielenä -kokeessa.

Opiskelijavalinta ja muutoksenhaku

Opiskelijavalintapäätöksen jälkeen opiskelijavalin­nasta ilmoitetaan kevään haussa 30.6., lisähaussa 31.8. ja syksyn haussa 15.12. mennessä. Opis­kelupaikka tulee ottaa vastaan hyväksymiskirjeessä mainittuun päivämäärään mennessä. Opintosuoritusote on toimitettava viimeistään opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä. Opiskelijavalinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes opiskelupaikan vastaanottaneen opintosuoritusrekisteriote on tarkistettu ja todettu sisältävän valinnan perusteena olevan määrän opintosuorituksia.

Lain 257/2015 mukaan hakija saa ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta. Opiskelijaksi hyväksytyn on ammattikorkeakoulun hyväksymisilmoituksessa mainittavan määräajan kuluessa ilmoitettava ammattikorkeakoululle opiskelupaikan vastaanottamisesta tai hän menettää opiskelupaikkansa. Ammattikorkeakoulun on viipymättä merkittävä tieto opiskelupaikan vastaanottamisesta opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 1 §:ssä tarkoitettuun korkeakoulujen hakurekisteriin.

Opiskelijaksi hakenut saa vaatia ammattikorkeakoulun toimielimeltä oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Opiskelijavalinnan tuloksia julkistettaessa on ilmoitettava, miten hakija voi saada tiedon valinnassa noudatettujen perusteiden soveltamisesta häneen ja miten valintaan voi vaatia oikaisua. Opiskelijavalinnan tulosta ei saa oikaisuvaatimuksen johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi. (L257/2015.) Oikaisuvaatimukset käsitellään menettelyohjeen 7.9.2020 § 76 mukaisesti. 

Lisätietoja

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 029 448 9213