Näin haet ammatillisiin opettajankoulutuksiin

Oulun ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajankoulutus (Amok) kouluttaa vuosittain noin 250 ammatillista opettajaa sekä parikymmentä ammatillista opinto-ohjaajaa tai erityisopettajaa.

Opiskelu kestää noin 1–3 vuotta. Voit hakea seuraavan kerran ammatilliseen opettajankoulutukseen tai erityisopettajankoulutukseen tammikuussa 2022. 

Haku- ja valintaperusteet ammatilliseen opettajankoulutukseen. 

Voit hakea ammatilliseen opettajankoulutukseen, kun sinulla on ammattikorkeakoulun tai ammatillisen koulutuksen opettajan virkoihin vaadittava koulutus ja työkokemus. Perussääntö on, että sinulla on oltava soveltuva korkeakoulututkinto ja ammattialasi työkokemusta vähintään kolme vuotta.

Poikkeuksena on sosiaali- ja terveysala, jossa edellytyksenä on ylempi korkeakoulututkinto ja kolmen vuoden työkokemus tai soveltuva ammattikorkeakoulututkinto ja viiden vuoden työkokemus.

Ammatillisen koulutuksen yhteisten opintojen (tutkintojen yhteisten osien) opettajalla tai opettajaksi aikovalla tulee olla pääsääntöisesti ylempi korkeakoulututkinto. Yhteisten opintojen opettajia ovat esimerkiksi kielten ja matematiikan opettajat. Työkokemusta ei yhteisten opintojen opettajahakijoilta vaadita.

Lisätietoa opettajankelpoisuudesta seuraavista linkeistä: Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista (A 1129/2014 17. §) ja Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta (A 986/1998 § 13, § 13 a - c ja § 14).

Valintaperusteet 2021 ammatilliseen opettajankoulutukseen

Opiskelijat valitaan ammatilliseen opettajankoulutukseen hakemuspisteiden perusteella koulutusalakohtaisista valintaryhmistä tai erillisvalintaryhmistä. Opiskelijavalinnassa ei käytetä valintakoetta. 

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen kevään 2021 opettajankoulutuksen haun pisteytysperusteet olivat seuraavat:

 • hakututkinnon lisäksi suoritetut tutkinnot (enintään 2 tutkintoa)
 • kasvatustieteelliset perusopinnot (yliopistojen tai ammatillisten opettajakorkeakoulujen vaatimusten mukaiset)
 • ammatillinen ja/tai pedagoginen täydennyskoulutus 1.1.2013 jälkeen
 • opetuskokemus oppilaitoksesta 

» Katso tästä vuoden 2021 valintaperusteet lyhyesti (PDF)

Löydät laajat ohjeet opiskelijavalinnan perusteista Opintopolku.fi -palvelusta. 

Haku ammatilliseen opettajankoulutukseen Opintopolussa

Seuraava haku tammikuussa 2022. Haku toteutetaan ammatillisten opettajakorkeakoulun yhteisenä hakuna Opintopolku.fi -palvelussa.

 » Löydät lisätietoa koulutuksesta ja hakemisesta Opintopolusta

Voit hakea koulutuksemme Opintopolusta myös hakusanalla ammatillinen opettajankoulutus ja valitsemalla Ammatillinen opettajankoulutus, Oulu.

Vuoden 2021 haussa koulutukseen haki 658 ensisijaista hakijaa, joista valitaan 240 uutta opiskelijaa. 

Poikkeava tutkinto

Oppilaitos voi opetushenkilöstöä rekrytoidessaan poiketa korkeakoulututkinnon vaatimuksesta, jos opetusalalla ei ole opetustehtävän edellyttämää soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai opetustehtävä edellyttää erityisen vahvaa tai erikoistunutta käytännön ammattitaitoa (A 986/1998, 13. § 2. momentti). Tällöin opettajalla tulee olla vähintään viisi vuotta käytännön työkokemusta opetustehtävän sisältöä lähinnä vastaavissa tehtävissä. Edellä mainituilla perusteilla opetustehtävissä toimivat voidaan katsoa hakukelpoisiksi ammatilliseen opettajankoulutukseen oppilaitoksen lisäselvityksen (docx) perusteella.

Lisätietoa poikkeavasta tutkinnosta

Koulutuksen järjestäjä voi poiketa korkeakoulututkintoa koskevasta vaatimuksesta palkatessaan ammatillista opettajaa

 • jos opetustehtävä edellyttää erityisen vahvaa tai erikoistunutta käytännön ammattitaitoa tai
 • jos korkeakoulututkintojen järjestelmässä ei ole opetustehtävän edellyttämää soveltuvaa korkeakoulututkintoa.

Oppilaitos voi tehdä poikkeuksen, jos henkilöllä on

 • soveltuva erikoisammattitutkinto, muu soveltuva tutkinto tai koulutus
 • vähintään viiden vuoden pituinen käytännön työkokemus koulutuksen järjestäjän päättämän opetustehtävän sisältöä lähinnä vastaavissa tehtävissä.

Mikäli toimit ammatillisten opintojen opettajana ja sinulla on vähintään viiden vuoden työkokemus omalta ammattialaltasi, voit hakea koulutukseen em. perusteella.

Hakuaikana edellä mainitun momentin mukaisessa tehtävässä toimiva henkilö voi tulla valituksi ammatilliseen opettajankoulutukseen, mutta pedagogisten opintojen suorittaminen ei tee häntä kelpoiseksi muuhun opetustehtävään.

Rinnastuspäätös

Jos olet suorittanut korkeakoulututkintosi muualla kuin Suomessa, voit tarvita tutkinnon rinnastamis- tai tunnustamispäätöksen Opetushallituksesta. Rinnastuspäätöksen hakeminen voi kestää kolmesta neljään kuukautta, joten se kannattaa hakea hyvissä ajoin ennen hakuaikaa.

Aloituspaikkamäärät 2021 

Valintaryhmä koulutusaloittain Aloituspaikat
Kasvatusalat 6
Humanistiset alat 6
Yhteiskuntatieteet ja viestintä 10
Kauppa- ja oikeustieteet 25
Luonnontieteet 5
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne 10
Tekniikan alat 46
Maa- ja metsätalousalat 7
Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialat  47
Henkilökohtaiset palvelut 22
Turvallisuus- ja kuljetuspalvelut 10
Erillisvalintaryhmä: Englanninkielinen opiskelu  20
Erillisvalintaryhmä: Länsi-Lapin ja Koillismaan alue 20
Aloituspaikat yhteensä  240

 

Haku- ja valintaperusteet ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen. 

Voit hakea ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen, kun sinulla on ammatillisen koulutuksen ammatillisten tai yhteisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus (A 986/1998 § 13, § 13 a - c ja § 14) ja vähintään viiden kuukauden päätoiminen opetus- tai ohjauskokemus ammatillisesta oppilaitoksesta tai ammattikorkeakoulusta.

Ammatillisten opintojen opettajalla tulee olla vähintään kolmen vuoden (joissakin tapauksissa viiden vuoden) työkokemus opetustehtävää vastaavalta alalta. Tarvittaessa tarkistamme työkokemuksesi pyytämällä työtodistukset haun aikana.

Lisäksi edellytetään vähintään viiden kuukauden päätoiminen opetus- tai ohjauskokemus ammatillisesta oppilaitoksesta tai ammattikorkeakoulusta, koska koulutus on tarkoitettu pääasiassa ammatillisen koulutuksen parissa työskenteleville opettajille.

Vuoden 2020 ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opiskelijavalinnan perusteet 

Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen valitaan opiskelijat hakupisteiden mukaisessa järjestyksessä. Opiskelijavalinnassa ei käytetä valintakoetta.

Opiskelijavalinta perustuu valtakunnalliseen hakupisteytykseen, joka koostui 2020 seuraavista osa-alueista:

 • erityisopetuksen kokemus oppilaitoksesta
 • erityisopetuksen kokemus ammatillisesta koulutuksesta 1.1.2018 jälkeen
 • ohjauskokemus erityistä tukea tarvitsevien parissa
 • erityispedagogiikan perusopinnot 
 • erityisopetuksen koulutus 

»  Katso tästä vuoden 2020 valintaperusteet lyhyesti (PDF)

Löydät laajat ohjeet opiskelijavalinnan perusteista Opintopolku.fi -palvelusta.  

Hakeminen ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen

Seuraava haku on tammikuussa 2022. Haku toteutetetaan ammatillisten opettajakorkeakoulun yhteisenä hakuna Opintopolku.fi -palvelussa. 

 » Löydät lisätietoa koulutuksesta ja hakemisesta Opintopolusta

Löydät koulutuksemme Opintopolusta myös hakusanalla ammatillinen erityisopettajankoulutus ja valitsemalla Ammatillinen erityisopettajankoulutus, Oulu.  

Vuonna 2020 koulutukseen haki 78 hakijaa, joista valittiin 20 uutta opiskelijaa. 

Haku- ja valintaperusteet ammatilliseen opinto-ohjaajankoulutukseen. 

Voit hakea ammatilliseen opinto-ohjaajankoulutukseen, jos sinulla on ammatillisen koulutuksen ammatillisten tai yhteisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus (A 986/1998, 13. §, 13. a §, 13. b §, 14. §, 29. §). Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä, ja se antaa sinulle kelpoisuuden toimia opinto-ohjaajana eri koulutusmuodoissa.

Ammatilliset opettajakorkeakoulut noudattavat opiskelijavalinnassa samoja hakukelpoisuusvaatimuksia ja yhteisiä valintaperusteita. Opiskelijavalinnassa ei käytetä valintakoetta.  

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen kevään 2021 opettajankoulutuksen haun pisteytysperusteet olivat seuraavat:

 • Oppilaitoskokemus ammatillisesta koulutuksesta ja/tai korkeakoulusta
 • Opinto-ohjauksen kokemus oppilaitoksesta
 • Opinto-ohjauksen kokemus ammatillisesta koulutuksesta 1.1.2019 jälkeen
 • Muun ohjaustyön kokemus
 • Ohjauksen koulutus 

» Katso tästä vuoden 2021 valintaperusteet lyhyesti

Löydät laajat ohjeet opiskelijavalinnan perusteista Opintopolku.fi -palvelusta. 

Hakeminen Opintopolussa ammatilliseen opinto-ohjaajankoulutukseen

Seuraava haku Oamkin opinto-ohjaajankoulutukseen on vuonna 2023. Haku toteutetaan ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteisenä hakuna Opintopolku.fi -palvelussa.

 » Löydät lisätietoa koulutuksesta ja hakemisesta Opintopolusta

Voit hakea koulutuksemme Opintopolusta myös hakusanalla ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus ja valitsemalla Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus, Oulu.

Vuoden 2021 haussa koulutukseen haki 143 ensisijaista hakijaa, joista valitaan 20 uutta opiskelijaa. 

Opinto-ohjaajan kelpoisuus

Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998) määrittelee opinto-ohjaajien kelpoisuusvaatimukset seuraavasti:

3. luku. Perusopetus ja esiopetus

6 § Oppilaanohjausta on kelpoinen antamaan henkilö:
1) joka on suorittanut kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta annetun asetuksen 15 §:n 1 momentin mukaisen koulutuksen;
2) joka on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon ja 1 kohdassa mainitun asetuksen 15 §:n 2 momentin mukaiset opinto-ohjaajan opinnot; taikka
3) jolla on tämän asetuksen 15 §:n 1 momentissa säädetty kelpoisuus.

4. luku. Lukio

11 § Opinto-ohjausta on kelpoinen antamaan henkilö:
1) joka on suorittanut kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta annetun asetuksen 15 §:n 1 momentin mukaisen koulutuksen;
2) joka on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon ja 1 kohdassa mainitun asetuksen 15 §:n 2 momentin mukaiset opinto-ohjaajan opinnot; taikka
3) jolla on tämän asetuksen 15 §:n 1 momentissa säädetty kelpoisuus.

5. luku. Ammatillinen koulutus

15 § Opinto-ohjaajan kelpoisuus

Opinto-ohjausta on kelpoinen antamaan henkilö, jolla on

1) tässä asetuksessa säädetty ammatillisten tai yhteisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus sekä 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuiset ammatillisessa opettajakorkeakoulussa tai yliopistossa suoritetut opinto-ohjaajan opinnot tai yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetut vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot; tai
2) 11 §:ssä säädetty kelpoisuus.

Ammattikorkeakoulu

Opinto-ohjaajan kelpoisuudesta ei ole erikseen määrätty ammattikorkeakoululaissa (932/2014) tai -asetuksessa (1129/2014). Ammattikorkeakoulujen tutkintosäännössä voidaan kuitenkin määritellä tarkemmin ohjaushenkilöstön kelpoisuudesta.

Lisätietoja

Ammatillisiin opettajankoulutuksiin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai 0294 489 220