Usein kysytyt kysymykset ja hakijatilastot

Usein kysytyt kysymykset

1. Milloin ammatilliseen opettajankoulutukseen voi hakea?

Oamkin ammatillisen opettajankoulutuksen haku toteutetaan yhdessä muiden Ammatillisten opettajakorkeakoulujen kanssa vuosittain tammikuussa Opintopolku.fi -palvelussa. Opiskelijat valitaan hakupisteiden perusteella koulutusalakohtaisista valintaryhmistä tai erillisvalintaryhmistä. Opiskelijavalinnassa ei käytetä valintakoetta.

2. Mikä tutkinto vaaditaan hakukelpoisuuteen?

Hakukelpoisuus edellyttää pääsääntöisesti soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä vähintään kolmen vuoden työkokemusta tutkintoa vastaavalta alalta.

Poikkeuksena on sosiaali- ja terveysala, jossa edellytetään ylempi korkeakoulututkinto ja kolme vuotta työkokemusta tutkintoa vastaavista tehtävistä, tai ammattikorkeakoulututkinto ja viisi vuotta työkokemusta tutkintoa vastaavista tehtävistä. Jos sinulla on sairaanhoitajan opistoasteen tutkinto, tutkintosi ei ole hakukelpoinen. Sairaanhoitajan amk-tutkinto on hakukelpoisuuteen riittävä tutkinto.
Yhteisten tutkinnon osien (yhteisten opintojen) aineiden opettajaksi (esimerkiksi kielet tai matematiikka) suuntaavilta ylempi korkeakoulututkinto riittää hakukelpoisuuteen.

Jos sinut on palkattu oppilaitokseen ammatillisen opettajan tehtävään tai antamaan ammatillista lisäkoulutusta, voi hakukelpoisuus täyttyä myös muulla kuin korkeakoulututkinnolla. Tällaisessa tapauksessa sinulta vaaditaan vähintään viisi vuotta ammatillista työkokemusta sekä hakemuksen liitteenä oleva Oppilaitoksen lisäselvitys -lomake.

3. Kuinka pitkä työkokemus vaaditaan hakukelpoisuuteen? 

Hakukelpoisuuteen vaadittavaan työkokemukseen vaikuttaa taustatutkintosi, joka antaa sinulle hakukelpoisuuden opettajankoulutukseen. Ammatilliseksi opettajaksi suuntautuvalta edellytetään pääsääntöisesti kolme vuotta työkokemusta tutkintoa vastaavista tehtävistä. Sosiaali- ja terveysalan hakijoilta, joilla on ammattikorkeakoulututkinto, edellytetään kuitenkin viisi vuotta työkokemusta tutkintoa vastaavista tehtävistä.  
 
Yhteisten tutkinnon osien (yhteisten opintojen) aineiden opettajaksi suuntaavalta ei edellytetä työkokemusta.  
 
Työkokemuksen määrä lasketaan kokopäivätyön mukaan. Kokopäivätyöksi katsotaan 150 työtuntia kuukaudessa. Lyhytkestoiset ja osa-aikaiset työsuhteet voidaan muuttaa vastaamaan kokopäivätyötä laskukaavalla siten, että 11 kuukautta vastaa yhtä vuotta, 21 päivää vastaa yhtä kuukautta ja 7 tuntia vastaa yhtä päivää. 
 
Ammattialan käytännön työkokemukseksi ei hyväksytä opetuskokemusta eikä harjoittelua, joka sisältyy tutkintoon, jolla haet koulutukseen. 

 

4. Miten opiskelijat valitaan?

Opiskelijavalinta perustuu valtakunnalliseen hakupisteytykseen. Opiskelijat valitaan hakupisteiden mukaisessa järjestyksessä koulutusalakohtaisista tai erillisvalintaryhmien muodostamista valintatapajonoista. Opiskelijavalinnassa ei käytetä valintakoetta.  
 
Pisteytettäviä osa-alueita ovat:  

  • Muut suoritetut tutkinnot 
  • Kasvatustieteelliset perusopinnot 
  • Täydennyskoulutus 
  • Opetuskokemus oppilaitoksesta ja opetuskokemus ammatillisesta koulutuksesta 1.1.2019 jälkeen 

Hakukelpoisuuteen vaadittavasta tutkinnosta ja työkokemuksesta ei saa hakupisteitä.  
Voit lukea tarkemmin haun pisteytyksestä Opintopolku –palvelussa. 

5. Lasketaanko yrittäjyys työkokemukseksi?

Kyllä, myös yrittäjänä toimiminen otetaan huomioon, jos se vastaa hakututkintosi mukaista alaa.

6. Voiko joitakin opintoja tehdä ennen varsinaisen koulutuksen alkamista?

Opiskelijavalinnan pisteytysperusteissa on useita kohtia, mistä hakija voi saada hakupisteitä. Jos tulevaan hakuun haluaa jotenkin valmistautua, niin yksi mahdollisuus on opiskella Kasvatustieteelliset perusopinnot (25 op) avoimessa yliopistossa. Koko perusopintojen suorittaminen tuottaa haun pisteytyksessä 10 pistettä ja vähentää ammatillisen opettajankoulutuksen aikana opiskeltavia opintoja. 
 
Ammatillisen opettajankoulutuksen haussa huomioidaan suomalaisen yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti suoritetut kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen, erityispedagogiikan, ammattikasvatuksen tai kasvatustieteen pedagogiset 25 op:n tai 15 ov:n laajuiset perusopinnot (approbatur).  Jos opintoja on haussa perusopintokokonaisuutta vähemmän, ne huomioidaan hakemuksen Täydennyskoulutus -kohdassa suoritetun opintopistemäärän mukaisesti. 

Tutustu myös täydennyskoulutustarjontaamme ja kehitä pedagogista osaamistasi. Opinnot tuottavat sinulle hakupisteitä. Voit kirjata ne hakemuksen Täydennyskoulutus -kohtaan. 

7. Voinko opiskella työn ohessa?

Opiskelu onnistuu työn ohessa henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. Opiskeluaika on yksilöllinen ja voit opiskella ympäri vuoden. Opiskelu on osaamisperusteista. Voit hankkia, kehittää ja osoittaa osaamistasi eri tavoin.

8. Montako lähipäivää opiskeluryhmillä on?

Kaikille opintoryhmille on suunniteltu noin 19 lähipäivää, jotka ajoittuvat ensimmäiselle opiskeluvuodelle. Aikataulutettu työskentely kaikissa opintoryhmissä painottuu opettajankoulutuksen ammattipedagogisen osaamisen opintoihin. Eli kaikissa opintoryhmissä osa opinnoista, kuten kasvatustieteelliset perusopinnot ja valinnaiset opinnot, opiskelija opiskelee oman HOPSinsa ja aikataulun mukaan. Opinnoissa eteneminen tapahtuu siis aina henkilökohtaistettua ja yksilöllistä opintopolkua pitkin.

9. Missä voin toimia opettajana koulutuksen jälkeen?

Koulutustaustasi vaikuttaa siihen, millä koulutusasteella voit toimia opettajana. Toisen asteen ammatilliselta opettajalta edellytetään vähintään soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Ammattikorkeakouluopettajan tehtäviin vaaditaan pääsääntöisesti ylempi korkeakoulututkinto.

Koulutuksen järjestäjä (ammatillinen oppilaitos, ammattikorkeakoulu) rekrytoidessaan opettajia määrittää kuitenkin tarkemmin, mitä osaamista vaaditaan avoinna olevassa opetustehtävässä. Esimerkiksi, mitä edellytetään opettajan tutkinnosta, tutkinnon sisällöstä ja työkokemuksesta opetustehtävän hoitamiseksi.

10. Työskentelen jo opetustehtävissä, mutta minulta puuttuu pätevyys. Saanko sen tästä koulutuksesta?

Kyllä. Ammatillisessa opettajankoulutuksessa opiskelet opetustoimen henkilöstön kelpoisuuden mukaiset opettajan pedagogiset opinnot 60 op.

11. Milloin ja missä opetus tapahtuu?

Ammatillinen opettajakorkeakoulu sijaitsee Oulun ammattikorkeakoulun Linnanmaan kampuksella osoitteessa Yliopistokatu 9. Tarkempi sijainti kampuksella on 7C -rakennus, 3. kerros. Rovaniemen opetuspiste on Rantavitikalla Lapin ammattikorkeakoulun kampuksella osoitteessa Jokiväylä 11. Alueryhmissä Torniossa ja Kajaanissa opetuspisteet ilmoitetaan ennen opintojen alkua.

Opiskelu tapahtuu monimuoto- ja verkko-opintoryhmissä lähi- ja etäopiskeluna. Opinnoissa hyödynnetään monipuolisia oppimisympäristöjä ja -välineitä sekä erilaisia työtapoja. Aikataulutettu työskentely opintoryhmissä (19 opiskelupäivää) ajoittuu ensimmäiselle opiskeluvuodelle. Tämän lisäksi opiskelet ja työstät osaamistavoitteita itsenäisesti ja tiimin kanssa muuna aikana. Opintoryhmien aikataulut julkaistaan haun alkaessa Opiskeluaika on yksilöllinen ja etenet opiskeluissa oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan. Opiskelu on osaamisperusteista eli voit hankkia, kehittää ja osoittaa osaamistasi eri tavoin.

Opettajankoulutuksen hakijat 2014–2020

Koulutusala 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Humanistinen ja kasvatusala 72 77 75 57 46 62 47
Kulttuuriala 46 31 30 41 14 23 29
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 120 123 113 108 82 76 71
Luonnontieteiden ala 41 42 33 21 12 12 17
Tekniikan ja liikenteen ala 152 140 96 103 64 65 100
Luonnonvara- ja ympäristöala 18 26 21 14 18 23 24
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 159 182 204 186 145 142 187
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 48 53 47 36 39 32 35
Muu koulutus 6 4 1 8 4 4 3
Englanninkielinen erillisvalintaryhmä - 32 40 56 48 48 66
Länsi-Lappi/ Koillismaa erillisvalintaryhmä - - 41 35 24 42 32
Pohjoissaamenkielinen erillisvalintaryhmä           5 -
Yhteensä 662 710 701 665 496 534 611

Vuodesta 2021 alkaen ammatillisen opettajankoulutuksen haussa hakukelpoisuuden antavaa tutkintoa vastaava koulutusala määräytyy uuden opintoalaluokituksen mukaisesti. Koulutusala määräytyy mukaillen Tilastokeskuksen käyttämää kansallista koulutusluokitusta 2016. Kansallinen koulutusluokitus 2016 pohjautuu UNESCOn International Standard Classification of Education 2011 (ISCED 2011) -luokitukseen.