Skip to content

Aiempien opintojen perusteella myönnettävä opiskeluoikeus

Mikäli opintosi ovat keskeytyneet, voit hakea opiskeluoikeutta aiempien opintojen perusteella opintojesi loppuun suorittamiseksi. Tämä edellyttää, että sinulla ei ole voimassaolevaa opiskeluoikeutta ammatilliseen opettajankoulutukseen ja tarkoituksenasi on jatkaa aiemmin Suomessa aloittamaasi koulutusta. Katso lisätietoa valintaperusteista! 

Valintaperusteet

  1. Hakija jatkaa aiemmin suomalaisessa korkeakoulussa aloittamiansa opettajan pedagogisia, ammatillisen opinto-ohjaajankoulutuksen tai ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opintoja tarkoituksenasuorittaa koulutus loppuun.
  2. Hakijan tulee täyttää ammatillisen opettajankoulutuksen hakukelpoisuusvaatimukset.
  3. Hakijalla ei ole voimassa olevaa opiskeluoikeutta hakemaansa koulutukseen. Hakijan on joko eronnut koulutuksesta tai hänen opiskeluaikansa on päättynyt.
  4. Hakijalla tulee olla suoritettuna opettajan pedagogisissa, ammatillisessa opinto-ohjaajankoulutuksessa tai ammatillisessa erityisopettajankoulutuksessa soveltuvia opintoja vähintään 10 opintopistettä.
  5. Edellä mainitun lisäksi aiempien opintojen perusteella myönnettävä opiskeluoikeus voidaan myöntää myös hakijalle, jolla on Opetushallituksen rinnastamispäätös, jonka mukaan hakijan tulee suorittaa täydentävinä opintoina suomalaisessa korkeakoulussa opettajankoulutuksen opintoja.
  6. Hakija on maksanut hakemuksen käsittelymaksun.
  7. Hakija suoriutuu hyväksytysti mahdollisesta haastattelusta tai valintakokeesta.
  8. Yksikön resurssit mahdollistavat hakijan ottamisen opiskelijaksi.

Opettajankoulutusten opintoihin sisältyy mahdollisesti työskentelyä alaikäisten ja erilaisten asiakasryhmien kanssa, jolloin keskeisenä ovat eettiset ja asiakasturvallisuutta koskevat vaatimukset. Opiskelijan on oltava terveydeltään ja toimintakyvyltään kykenevä opiskeluun liittyviin tehtäviin ja harjoitteluun. Tästä syystä ammatilliseen opettajankoulutukseen hakevalta kysytään terveydellisistä esteistä ja aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamisesta (Lisätietoa ammattikorkeakoululaista 932/2014 § 26, § 27, § 33 ja § 34 sekä asetuksesta 1129/2014 § 11). Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole este opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa.

Jos olet epävarma hakukelpoisuudestasi, kysy lisätietoja amok@oamk.fi.  

Hakeminen

Aiempien opintojen perusteella myönnettävää opiskeluoikeutta haetaan sähköisellä lomakkeella Opintopolussa. Hakea voi joustavasti vuoden aikana.

Täytä sähköinen hakulomake ja lisää hakemukselle tarvittavat liitteet. Aiempien opintojen perusteella myönnettävää opiskeluoikeutta koskevan hakemuksen käsittelystä peritään 50 euron maksu (A 1440/2014). Käsittelymaksua ei palauteta.

» Hakemuslomakkeelle 

Hakemuksen liitteet ja käsittelymaksu

1. Tutkintotodistus hakukelpoisuuden antavasta tutkinnosta
2. Rinnastamispäätös muualla kuin Suomessa suoritetusta korkeakoulututkinnosta
3. Työtodistukset hakukelpoisuuteen vaadittavasta työkokemuksesta
3. Ajantasainen opintosuoritusote aiemmista opinnoista
4. Erotodistus

Oamkin Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa aiemmin opiskelleen ei tarvitse lisätä näitä liitteitä hakemukselle. 

Hakemuksen käsittelymaksu

Kaikkien hakijoiden tulee lisätä hakemukselle maksukuitti hakemuksen käsittelymaksusta (50 euroa).

Maksutiedot
Maksun saaja: Oulun ammattikorkeakoulu Oy
Pankki: Osuuspankki
Tilinumero (IBAN): FI32 5741 4020 0600 54
BIC: OKOYFIHH
Kirjoita viestikenttään maininta: Oamk 43000020

Valinta opiskelijaksi ja muutoksenhaku

Hakemukset käsitellään jokaisen kuukauden viimeisellä viikolla saapumisjärjestyksessä, jolloin huomioidaan edellisen viikon loppuun mennessä saapuneet hakemukset lukuunottamatta kuukauden loppuun sijoittuvaa korkeakoulun loma-aikaa ja heinäkuuta. Ammatillinen opettajakorkeakoulu tiedottaa hakijalle opiskelijavalinnan tuloksesta kahden viikon kuluessa siitä, kun valintapäätös on tehty. Hyväksytyllä hakijalla on vähintään seitsemän (7) vuorokautta aikaa vastaanottaa saamansa opiskelupaikka.

Jos hakija katsoo, ettei opiskelijavalintaa ole tehty valintaperusteiden mukaisesti tai että opiskelijavalintamenettelyssä on toimittu virheellisesti, hänen on otettava yhteys Ammatilliseen opettajankoulutukseen. Jos asia ei tällöin selviä, hakija voi pyytää siihen kirjallista oikaisua Oulun ammattikorkeakoulun rehtorilta 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisuvaatimus, joka osoitetaan ammattikorkeakoulun rehtorille ja on hakijan allekirjoittama, tulee toimittaa Ammatilliseen opettajankoulutukseen joko sähköpostitse amok@oamk.fi tai postitse Oamk, Ammatillinen opettajankoulutus, Yliopistokatu 9, 90570 Oulu.

Opiskeluoikeusaika

Opiskeluoikeus myönnetään enintään vuodeksi. Opiskeluoikeus alkaa valintapäätöksen mukaisesti tiedoksiantamisen jälkeen, kuitenkin viimeistään tiedoksiantamista seuraavan kuukauden alusta.

Lisätietoja

Oikarinen Pia
Koulutuspäällikkö, Ammatillinen opettajankoulutus
050 5221387