Palvelun nimi Peppi - Opiskelijatietojärjestelmä
Rekisterinpitäjä Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Y-tunnus 2509747-8
PL 222, 90101 OULU

http://www.oamk.fi
Yhteyshenkilö palvelua koskevissa asioissa Juha-Pekka Pihlajakoski, , 0504088146
Seppo Pakanen, , 0505285600
Onno De Bruijn,
Eija Kempas,
Marjo Similä,
Oamkin tietosuojavastaava Ulla Virranniemi,
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Opiskelijatietojärjestelmän tarkoitus on
- opiskelijoiden ja heidän opinto- ja suoritustietojen ylläpito
- erilaisten opintoihin liittyvien todistusten ja raporttien tuottaminen sekä
- tiedonsiirrot viranomaisille.

Opiskelijatietojärjestelmä on korkeakoululle välttämätön toiminnan suunnittelun, toteutuksen, arvioinnin ja seurannan väline. Järjestelmään rekisteröidään vain opetushallinnon tehtävän hoitamisen, toiminnan suunnittelun, toteutuksen, seurannan ja arvioinnin kannalta tarpeelliset tiedot. Rekisterin tietoja ylläpidetään opiskelijan oikeuksien ja etujen turvaamiseksi. Rekisterin käyttö perustuu ammattikorkeakoulua koskevaan lainsäädäntöön.
- Laki ammattikorkeakouluopinnoista (L351/2003)
- Asetus ammattikorkeakouluopinnoista (A352/2003)
- Laki opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä (L1058/1998)
- Asetus ammattikorkeakoulujen yhteishakujärjestelmästä (A1191/1998)
- Hallintolaki (L434/2003)
- Hallintolainkäyttölaki (L1996 ja L1999)
- Henkilötietolaki (L523/1999)
- Julkisuuslaki (L621/1999)
- Julkisuusasetus (A1030/1999)
- Laki yksityisyyden suojasta (L477/2001)
- Oamkin tutkintosääntö
Automaattinen päätöksenteko tai profilointi Ei sisällä profilointitietoja.
Palvelussa käytettävät henkilötiedot Opiskelijan perustiedot

Opiskelijan tiedot

sukunimi, etunimet, aikaisemmat nimet
henkilötunnus, syntymäpäivä, sukupuoli
opiskelijanumero ja oppijan kansallinen tunniste (OID)
kansalaisuus
äidinkieli, asiointikieli, koulusivistyskieli
yhteystiedot
kotikunta, asuinkunta, maa
ulkomaalaisen passinumero
tietojen luovuttamista koskevat luvat

Opiskelu- ja tutkintotiedot

aiempi koulutus
henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)
kansainväliset opiskelu- ja harjoitteluvaihdot
koulutusluokitus, koulutusohjelma, suuntautuminen, saapumisryhmä
koulutusmuoto
lähtöorganisaatio
läsnäolo-, valmistumis-, erotiedot
opetuskieli
opetussuunnitelmat
opinnot (opintokokonaisuudet ja -jaksot, opintojakson osat)
opintojen edistyminen
opinto-oikeusaika, kausimaksimi, käytetyt kaudet
opintosuoritukset ja arviointi
opintotarjonta, opintototeutukset
opiskelijaan liittyvät lisätiedot
organisaatio, toimipiste
rahoitus
todistusmerkinnät
tutkinto, tutkintonimike, tutkinnon laajuus, suoritettava laajuus

Opintosuoritustiedot
- suoritetut opinnot ja suorituspäivämäärät
- opintojen arvioinnit ja arvioijat
- opintojen edistyminen
- valmistumistilanne

Edellä mainittujen tietojen arkistot.
Järjestelmän käytöstä kerätään lokia: käyttäjän/käsittelijän nimi, kohdehenkilön nimi, käyttäjän tunnus, tapahtuman tyyppi, ajankohta ja kohde (esim. opintosuorite).
Tietolähteet Opetushallituksen ylläpitämä valtakunnallinen hakijarekisteri, Opintopolku
Opetushallituksen ylläpitämä läsnäoloilmoittautumisen rekisteri, OILI
opiskelijan toimittamat asiakirjat
opiskelijan päivittämät tietojen muutokset ja tietojen luovutusluvat
opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan opiskelijan/opettajan tallentamat tiedot
opintosuoritusten tiedot koulutuksista
Väestörekisterikeskus (ei toistaiseksi tiedonsiirtoa)
Loki-tiedot muodostuvat automaattisesti käytön mukaan
Henkilötietojen käsittelijät ja tarkastelijat Henkilötietojen käsittelijät:
Opiskelijapalvelut, opettajat, opinto-ohjaajat, tietohallinto ja tietotuotanto.

Henkilötietojen tarkastelijat
Opintopsykologit, kirjasto

Tietojen käsittelijät käyttävät tietoja omilla henkilökohtaisilla tunnuksillaan ja vain omiin työtehtäviinsä liittyen.
Henkilötietojen siirrot muihin palveluihin Tilastokeskukselle (TilastoL 280/2004) (Valtion säädöstietopankki)
Kansaneläkelaitokselle (OpintotukiL 65/1994 41§) (Valtion säädöstietopankki)
Opetus- ja kulttuuriministeriölle Korkeakoulujen valtakunnalliseen tietovarantoon Virtaan
työvoimaviranomaiselle, Kansaneläkelaitokselle tai työttömyyskassalle (TyöttömyysturvaL 1290/2002, L julkisesta työvoimapalvelusta 1295/2002)
ulkomaalaisviranomaiselle ja poliisiviranomaiselle pyynnöstä
tieteellistä tutkimusta varten (JulkiL 621/1999 ja HetiL 523/1999). Pyytäjän on esitettävä rekisterinpitäjälle asianmukainen tutkimussuunnitelma ja ilmoitettava vastuullinen tutkija
opiskelijaterveydenhuoltoa järjestävälle kunnalle ja muulle opiskelijaterveydenhuollon järjestäjälle (KansanterveysL 66/1972)
opiskelijalle itselleen
Oulun ammattikorkeakoulun
käyttäjähallintajärjestelmään
kulkulupajärjestelmään
kirjastojärjestelmään
intranetjärjestelmään
opintojen etenemisen seurantaraporttiin

Uusinta- ja korotustenttejä varten
korkeakoulujen väliseen opiskelijaliikkuvuuteen
ammattikorkeakoulujen ura- ja rekrytointijärjestelmään
opiskelijakunnalle
kansainvälisen opiskelija- ja henkilöstövaihdon järjestelmään


Opiskelija voi opiskelijaliittymän kautta hallita tietojenluovutuslupia koulutusmarkkinointiin, suoramarkkinointiin ja Internetiin. Vaikka opiskelija olisi antanut luvan suoramarkkinointiin, tietojen luovutus ei koskaan tapahdu automaattisesti vaan tapauskohtaisesti arvioiden. Pääsääntöisesti tietoja ei luovuteta. Rekisteriin voidaan myös tallentaa maistraatin myöntämä virallinen turvakielto.

Oamk noudattaa hyvää rekisteröintitapaa ja edellyttää, että tietojen luovutusta hakevalla on asiallinen yhteys siihen kohderyhmään, jonka tietoja pyydetään. Henkilörekisterilain mukaan tietoja saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, jota varten ne on luovutettu. Nimi- ja osoitetietojen käyttäjän tulee ilmoittaa, mistä tiedot on saatu.

Tietojen säilytysaika Tiedot säilytetään pysyvästi.
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Rekisteröidyn oikeudet
  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Vastustamisoikeus
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Tietojen käsittelyperuste
  • Rekisterinpitäjän lakisääteiset velvoitteet