Nature Places

Osana Kasku – kasvua ja hyvinvointia luonnosta ja kulttuurista –hanketta (Euroopan Maaseuturahasto) toteutettiin Nature Places -kehitystutkimus. Kehitystutkimuksella pyrittiin kartoittamaan näkemyksiä ja kokemuksia lähimatkailusta, retkeilystä ja näihin liittyvästä suunnittelusta ja tiedonhankinnasta. Tavoitteena oli selvittää millaisia lähimatkailu- ja retkeilykohteita ja -palveluita käyttäjät tarvitsevat, mitä kautta niistä haetaan tietoa, millaisessamuodossa tiedon tulisi olla ja mitä tietoa kohteista tulisi olla tarjolla suunnitteluvaiheessa.

Tavoitteena oli kartoittaa myös näkemyksiä Oulu Outdoors Zone -palvelusta, joka toimii Visit Oulun sivujen alla. Kehitystutkimuksen tuloksia käytetään Oulu Outdoors Zone -palvelun kehittämiseen. Tuloksista hyötyvät myös alueen palveluntarjoajat, jotka voivat kehittää toimintaansa lähialueen retkeilujöiden näkökulmasta.

Nature Places -kehitystutkimus Oulun seudun retkeiystä

Kyläyhteisö kulttuuri- ja luontolähtöisten työhyvinvointipalvelujen tarjoajana

"Matkailualalla elämykselliset työhyvinvointipäivät ovat yksi trendeistä. Samanlaista elämyksellistä ja kokemuksellista työhyvinvointia tukevaa palvelua voitaisiin kehittää myös maaseudun toimijoiden tarjontaan. Tällainen toiminta edistäisi maaseutuyrittäjyyttä."

Kasku-hankkeessa on toteutettu kyläyhteisöihin ja työhyvinvointipalveluihin liittyvä kehitystutkimus Kyläyhteisö kulttuuri- ja luonto-lähtöisten työhyvinvointipalvelujen tarjoajana (2017), jota voivat hyödyntää kaikki virkistys- ja hyvinvointipalveluja tarjoavat tahot. Julkaisussa tarkastellaan kyläyhteisöjen potentiaalia tuottaa ja tarjota kulttuuri- ja luontolähtöisiä työhyvinvointipalveluja ja perehdytään kiireettömiin Cultural Green Care -palveluihin, jotka sopivat sellaisenaan tai räätälöityinä yritysten ja muiden organisaatioiden henkilökunnan työhyvinvointia tukevaan toimintaan. Cultural Green Care yhdistää luonnon ja kulttuurin hyvinvointityössä.

Kyläyhteisö kulttuuri- ja luontolähtöisten työhyvinvointipalvelujen tarjoajana

Asiakkaan palvelupolku ja sen kehittäminen palvelumuotoilun avulla - Case Rokua

Kasku-hankkeen kolmas kehitystutkimus on toteutettu opinnäytetyön Asiakkaan palvelupolku ja sen kehittäminen palvelumuotoilun avulla - Case Rokua (Olli-Petteri Help, 2016) ja siitä johdetun vapaa-ajan palvelun ja asiakaskokemuksen kehittämisen työkalun (Minna Karukka ja Heidi Ålander, 2017) muodossa. 

Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia kehityssuunnitelma, jonka avulla voidaan kehittää Rokuan matkailualueen palveluita asiakaslähtöisesti. Palvelun eri vaiheita esipalveluista jälkipalveluihin havainnoitiin asiakkaan näkökulmasta ja tutkimuksen keskeisimpiä kysymyksiä olivat mitä asiakkaat haluavat palveluilta, miten Rokuan alueen palvelut näkyvät asiakkaille ja onko heillä jotain tiedostamattomia tarpeita. Lopputuloksena oli käsitys asiakkan palvelupolusta Rokuan alueelle ja miten asiakas kokee polun eri vaiheet. Sen pohjalta opinnäytetyössä on laadittu kehittämissuunnitelma.

Työkalu vapaa-ajan palvelun ja asiakaskokemuksen kehittämiseen kehitettiin opinnäytetyön perusteella. Työkalua voivat hyödyntää kaikki alan toimijat oman palvelunsa kehittämisessä. Työkalussa esitettyjen kysymysten avulla yritykset voivat kerätä tietoa asiakkaiden toiveista ja tarpeista.

Asiakkaan palvelupolku ja sen kehittäminen palvelumuotoilun avulla - Case Rokua Retkeilypalvelut -verkkosivujen kehittäminen

Luonto- ja kulttuuripalvelut työhyvinvoinnin edistäjinä

Kasvua ja hyvinvointia kulttuurista ja luonnosta (KASKU) -hankkeessa (Euroopan Maaseuturahasto) on toteutettu kehitystutkimus. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia mahdollisuuksia luonnolla ja kulttuurilla on työhyvinvoinnin parantamisessa. Lisäksi haluttiin selvittää yritysten tämän hetkistä työhyvinvointipalveluiden käyttöä sekä kartoitettiin, millainen luontoja kulttuurilähtöisten työhyvinvointipäivien sisältö kiinnostaa yrityksiä.

Tutkimuksessa kysyttiin seuraavat kysymykset:
– Minkälaisia työhyvinvointipalveluja Oulun seudun pk-yritykset käyttävät
tällä hetkellä?
– Onko luonto- ja kulttuurilähtöisillä hyvinvointipalveluilla kysyntää
Oulun seudun pk-yrityksillä?


Kehitystutkimuksessa tarkasteltiin kulttuurin ja luonnon hyödyntämistä työhyvinvointipalveluissa. Tulokset auttavat alueen työhyvinvointipalveluja tarjoavia mikro- ja pk-yrityksiä kehittämään palveluitaan.

Luonto- ja kulttuuripalvelut työhyvinvoinnin edistäjinä

Rahoittajalogo https://www.ely-keskus.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/Rahoittajalogo https://www.ely-keskus.fi/web/ely/euroopan-maaseuturahastoRahoittajalogo https://www.metsa.fi/
Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)