De minimis eli vähämerkityksellinen valtiontuki

Creato-hankkeen koulutukset ovat de minimiksen alaista tukea ja näin ollen osallistuvien yritysten tulee toimittaa de minimis -todistus järjestäjälle ennen koulutuksen alkua (lomakepohja alla). 

De minimis -asetuksen (Komission asetus (EU) N:o 1407/2013) mukaan yhdelle yritykselle on mahdollista myöntää tukea enintään 200 000 euroa kolmen verovuoden aikana. Summassa tulee huomioida maan kaikkien eri viranomaisten yhteensä de minimis -tukena kyseisenä ajanjaksona myöntämä rahoitus. Tuki voi olla lähtökohtaisesti tarkoitettu mihin tahansa yrityksen kustannuksiin, kunhan yrityksen eri lähteistä saaman de minimis -tuen kokonaismäärä ei ylitä 200 000 euron rajaa.

Creato-hankkeen tapahtumat kerryttävät yrityksen de minimis -tukea seuraavasti:

Hankkeeseen osallistuvien yritysten tulee toimittaa de minimis -todistus ennen osallistumistaan hankkeen tapahtumiin. Todistus toimitetaan vain kerran hankkeen aikana ja myöhemin osallistuminen onnistuu samalla todistuksella. Hanke toimittaa yrityksille tiedoksiannon kertyneestä de minimis -tuesta välittömästi koulutusteeman päätyttyä. Tukea koskevat asiakirjat on säilytettävä 10 vuoden ajan tuen myöntämispäivästä.

Lisätietoja de minimiksestä.

De minimis -lomake

Rahoittajalogo https://www.ely-keskus.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/
Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)