Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Ohjeet ohjaaville opettajille

Ohjeita ohjaavalle opettajalle

Opetusharjoittelun tavoitteena on pedagogisten tietojen ja taitojen soveltaminen käytäntöön. Tavoitteena on, että opettajaopiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida oman alansa opetusta ja osaa toimia yhteistyössä ja oppimista tukevassa vuorovaikutuksessa muiden opetusharjoitteluun liittyvien toimijoiden ja opiskelijoiden kanssa.

Ohjaava opettaja opetusharjoittelijan kehittymisen tukena

Ohjaava opettaja ohjaa opettajaopiskelijan osaamisen kehittymistä ja ammatillista kasvua opetusharjoittelussa. Opetusharjoittelun alussa sovitaan yhdessä opetusharjoittelun ohjaajan, opiskelijan ja opettajakorkeakoulun tuutorin kanssa, miten opettajaopiskelija osoittaa opetusharjoittelun tavoitteisiin kirjatun osaamisen opetusharjoittelunsa aikana.

Opettajaopiskelija voi tehdä opetusharjoittelun joko omassa työssään opettajana tai opetusharjoittelu voi olla osa ohjaavan opettajan opetustyötä. 

Opettajankoulutuksen osaamisperusteinen opintojen eteneminen

Ammatillisen opettajankoulutuksen opetussuunnitelma on osaamisperusteinen. Opettajaopiskelijoiden opinnot alkavat olemassa olevan osaamisen itsearvioinnilla, ja tunnistettu ja tunnustettu osaaminen on pohjana koko opintopolun suunnittelulle ja toteutumiselle. Osaamisen kehittämisessä opettajaopiskelijat keskittyvät juuri niihin tietoihin ja taitoihin, joita he tarvitsevat ja joita nyt ja lähitulevaisuudessa ammatilliselta opettajalta vaaditaan. Ammatillisen opettajankoulutuksen osaamistavoitteiden saavuttaminen on jokaisella opettajaopiskelijalla henkilökohtainen prosessi.

Harjoittelun alkaessa opettajaopiskelijat laativat henkilökohtaisen suunnitelman osaamisen kehittämiseen ja osoittamiseen, ja se on pohjana harjoittelun toteutumiselle. Opettajaopiskelijan aiemmin hankittu opettajankoulutuksen osaamistavoitteita vastaava osaaminen huomioidaan kattavasti. Osaaminen on voinut kehittyä esimerkiksi aiemmissa opinnoissa tai se voi olla työkokemuksen tai harrastusten kautta saavutettua ammattitaitoa ja osaamista. Jokaisen opettajaopiskelijan harjoittelu etenee näin ollen yksilöllisesti, ja sekä harjoittelun ohjaava opettaja että opettajakorkeakoulun tuutori ohjaavat häntä osaamistavoitteiden kehittämisessä ja arvioivat osaamista. 

 

Harjoittelu osana opettajankoulutusta

Opettajankoulutuksen laajuus on yhteensä 60 op, johon sisältyy harjoittelua yhteensä 20 op. Tämä jakautuu kolmeen opintojaksoon:

- Verkostoharjoitteluun (6 op),

- Turvallisuusosaamisen harjoitteluun (2 op) ja

- Opetusharjoitteluun (12 op).

Opintojaksoihin liittyvän osaamisen kehittäminen ja osoittaminen edellyttävät toimimista aidoissa toimintaympäristöissä ammatillisen koulutuksen parissa. Harjoittelu toteutuu perehtymällä oman alan toimintaympäristöön laaja-alaisesti ja toimimalla opettajan tehtävissä, kunnes osaamistavoitteisiin liittyvä osaaminen on hankittu ja osoitettu. Harjoittelu voi toteutua ohjatusti opettajaopiskelijan omalla alalla ammatillisessa koulutuksessa/korkeakoulussa tai itsenäisesti omassa työssä opettajana.

Verkostoharjoittelussa (6 op) opiskelija perehtyy oman alansa opettajan toimintaympäristöön monipuolisesti haastattelemalla ja havainnoimalla harjoittelupaikan toimijoita, osallistumalla mahdollisuuksien mukaan erilaisiin työryhmiin ja kokouksiin ja tutustumalla yhteistyökumppaneihin ja sisäisiin ja ulkoisiin verkostoihin sekä itsenäisesti että ohjatusti. Myös kansainvälinen toiminta ja TKI-toiminta liittyvät opettajaopiskelijan verkosto-osaamiseen. Lisäksi hän perehtyy oman alansa opetusta ohjaaviin asiakirjoihin, ohjeisiin ja määräyksiin.Osaamistavoitteet opintojaksoille löytyvät täältä.

Turvallisuusosaaminen (2 op) sisältää opiskelijan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden huomioon ottamisen sekä oman alan opetuksen ja ohjauksen suunnittelussa että toteutuksessa. Opettajaopiskelija hankkii osaamista perehtymällä sekä itsenäisesti että ohjatusti harjoittelupaikkansa turvallisuusasiakirjoihin, -ohjeisiin ja –käytäntöihin sekä oman opetusalansa turvallisuuteen ja toimii harjoittelussaan niiden mukaisesti. Osaamistavoitteet opintojaksoille löytyvät täältä.

Opetusharjoittelun (12 op) aikana opettajaopiskelija soveltaa pedagogisia tietoja ja taitoja käytännön opetus- ja ohjaustyöhön. Hän suunnittelee, toteuttaa ja arvioi oman alansa opetusta ja ohjausta ja toimii yhteistyössä ja oppimista tukevassa vuorovaikutuksessa muiden opetusharjoitteluun liittyvien toimijoiden ja opiskelijoiden kanssa. Opettajaopiskelija soveltaa opetusharjoittelussa muun muassa erityispedagogista osaamista, kansainvälisyysosaamista, tutkimus- ja kehittämisosaamista sekä ammatilliseen kohtaamiseen liittyvää osaamista tilanteen mukaan. Osaamistavoitteet opintojaksoille löytyvät täältä.

Koko harjoittelun ajan opettajaopiskelijan tulee toimia lakien, asetusten ja koulutuksen järjestäjän ohjeiden mukaan. Hänen tulee toimia ammatillisen koulutuksen/korkeakoulun arvojen sekä oman alan ja opettajan eettisten periaatteiden mukaisesti. 

 

Opettajaopiskelijan henkilökohtaisen harjoittelusuunnitelman toteutuminen ja arviointi

Opettajaopiskelija keskustelee harjoittelun alkaessa yhteistyössä ohjaavan opettajan kanssa, mitä osaamista hän harjoittelun aikana kehittää ja osoittaa, ja laatii sen pohjalta henkilökohtaisen harjoittelusuunnitelman, jossa hän suunnittelee osaamistavoitteisiin liittyvän osaamisen kehittämisen ja osaamisen osoittamisen. Saavutetun osaamisen osoittaminen toteutuu harjoittelun aikana pääasiassa toimimalla opettajan tehtävissä aidossa toimintaympäristössä. Harjoittelua ohjaava opettaja ohjaa ja tukee opettajaopiskelijan osaamisen kehittymistä ja ammatillista kasvua henkilökohtaisen suunnitelman mukaan ja arvioi osaamisen saavuttamista kuhunkin osaamistavoitteeseen liittyen. Opettajaopiskelija kehittää osaamistaan myös itsenäisesti opiskellen, ja hänen oma osaamisen kehittymisen reflektointi kulkee mukana koko harjoittelun ajan.

 

Ohjaava opettaja opetusharjoittelijan kehittymisen tukena

Ohjaava opettaja ohjaa opettaopiskelijan osaamisen kehittymistä ja ammatillista kasvua opetusharjoittelussa. Harjoittelun aikana ohjaava opettaja: 

 • Ohjaa harjoittelusuunnitelman laatimista ja keskustelee ja ideoi opettajaopiskelijan kanssa hänen yksilöllisistä kehittymistavoitteistaan.
 • Ohjaa yhdessä opettajakorkeakoulun tuutorin kanssa opettajaopiskelijaa opetusharjoitteluun liittyvien osaamistavoitteiden saavuttamisessa ja ohjaa löytämään keinoja niiden saavuttamiseksi ja osoittamiseksi.
 • Perehdyttää oppilaitokseen, sen toimintaperiaatteisiin, opettajan työtä ohjaaviin asiakirjoihin ja opettajan tehtäviin laaja-alaisesti ko. toimintaympäristössä.
 • Perehdyttää ja ottaa opettajaopiskelijan mukaan toimijaksi opettajan työhön liittyviin toimiin sekä oppilaitoksen sisäisiin että ulkoisiin verkostoihin.
 • Ohjaa opettajaopiskelijaa oppijantuntemukseen liittyvissä kysymyksissä.
 • Sopii yhdessä opettajaopiskelijan kanssa opetuskokonaisuudesta, jonka opettajaopiskelija suunnittelee, toteuttaa ja arvioi. Opintokokonaisuuden laajuudesta ja sisällöstä sovittaessa on huomioitava, että
  • opetusharjoittelun osaamistavoitteet on mahdollista saavuttaa ja osoittaa opetusharjoittelun aikana ja
  • opettajaopiskelijalla on mahdollisuus kehittyä ohjaavan opettajan havainnoinnin ja palautteen pohjalta ja osoittaa kehittymisensä.
 • Ohjaa opettajaopiskelijaa opetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.
 • Havainnoi opettajaopiskelijan opetusta ja ohjausta ja antaa palautetta. Jatkuva palaute auttaa opettajaopiskelijaa kehittämään osaamistaan.
 • Osallistuu harjoittelun ohjaus- ja palautekeskusteluun yhdessä opettajakorkeakoulun tuutorin ja opettajaopiskelijan kanssa mahdollisuuksien mukaan.
 • Laatii opetusharjoittelun päätteeksi vapaamuotoisen kirjallisen arvioinnin harjoitteluun liittyneiden osaamistavoitteiden saavuttamisesta ja toimittaa sen sekä opettajaopiskelijalle että opettajakorkeakoulun tuutorille sähköpostilla. Vaihtoehtoisesti kirjallista arviointia voi antaa myös tällä arviointilomakkeella. 

 

Muuta huomioitavaa

Opetusharjoitteluun (12 op) sisältyy muun muassa oman alan opintokokonaisuuden suunnittelu, toteutus ja arviointi. Sen konkreettinen ajankohta määräytyy harjoittelupaikan aikataulujen mukaan ja ohjaavan opettajan kanssa yhdessä sopien. Opetusharjoitteluun sisältyvä opettajaopiskelijan opetus on osa oppilaitoksen ohjaajan työvelvollisuutta, josta hän on vastuussa myös juridisesti. Ammatillisen opettajakorkeakoulun tuutori käy ohjaamassa harjoittelua lähialueella, noin 200 km säteellä Oulusta tai Rovaniemeltä. Lähialueen ulkopuolella harjoittelun ohjaaminen voidaan sopia toteutettavaksi esimerkiksi videoyhteyden avulla.

Ohjauspalkkio

Opetusharjoittelusta Ammatillinen opettajakorkeakoulu maksaa 250 euron ohjauspalkkion. Palkkio maksetaan harjoitteluoppilaitoksen oman käytännön mukaan joko suoraan ohjaavalle opettajalle henkilökohtaisena palkkiona erillisellä palkkioilmoituslomakkeella sivutuloveroprosentin mukaan tai suoraan harjoitteluoppilaitokselle alla olevan ohjeistuksen mukaan. 
 

1. Henkilökohtainen palkkioilmoitus

Palkkio maksetaan ohjaavalle opettajalle henkilökohtaisena palkkiona ja se maksetaan palkkioilmoituslomakkeella. Lomakkeen mukaan liitetään kopio sivutuloverokortista. Huom. Oulun ammattikorkeakoulu Oy:ssä työskentelevät ohjaavat opettajat toimittavat ainoastaan palkkioilmoituslomakkeen ilman sivutuloverokorttia.

Palkkioilmoituslomake ja sivutuloverokortti toimitetaan sähköisesti sirpa.aalto@oamk.fi tai vaihtoehtoisesti osoitteeseen: 

Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Sirpa Aalto
Kiviharjuntie 4
90220 OULU
 

2. Ohjauspalkkio maksetaan suoraan oppilaitokselle 

Harjoitteluoppilaitos laskuttaa opetusharjoittelun ohjauksesta, kun opiskelijan harjoittelusta tehty kirjallinen arvio on palautettu ammatilliseen opettajakorkeakouluun opiskelijan tuutoriopettajalle.

Verkkolaskutiedot:
Operaattori: Basware Oy
Välittäjän tunnus: BAWCFI22
Verkkolaskuosoite/OVT-tunnus: 003725097478

Laskutusosoite verkkolaskulle:

Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Ammatillinen opettajankoulutus
Sarjanro: 16803348
PL 861
00019 SSC

Jos oppilaitos ei käytä verkkolaskutusmahdollisuutta, pyydämme lähettämään paperilaskut skannauspisteen osoitteeseen:

Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Ammatillinen opettajankoulutus
Sarjanr: 16803348
PL 861
00019 SSC

Laskuttajalle tulee ilmoittaa kaikki yllä mainitut verkkolaskutiedot, myös OVT -tunnus.

Kaikilla laskuilla tulee olla viitteenä Ammatillinen opettajankoulutus / opetusharjoittelu.

 

Ulkomailla toteutuva harjoittelu ja ohjaavan opettajan ohjauspalkkio

Ohjaavan opettajan ohjauspalkkion maksua varten tarvitaan Suomesta verotoimistosta lähdeverotodistus. Lähdevero on 0 %, koska henkilö ei asu Suomessa vaan tekee työtään kotimaassaan. Henkilö maksaa veron kotivaltiossaan. Tarvittavan lähdeverotodistuksen Suomesta hankkii Ammatillinen opettajakorkeakoulu. 

Täytetty palkkioilmoituslomake (sis. pankkiyhteystiedot) toimitetaan Ammatilliseen opettajakorkeakouluun ja opettajakorkeakoulu toimittaa asiakirjat eteenpäin maksua varten. Toimitusosoite on: Oamk, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu.

 


Voit myös ladata tästä tämän sivun ohjemateriaalin! 

hipsut_valk.png Vuoden 2016 ohjeet ohjaavalle opettajalle löydät täältä! 
hipsut_valk.png Vuoden 2015 ohjeet ohjaavalle opettajalle löydät täältä!