Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Oulun ammattikorkeakoulu :: Opiskelijavalinnan ABC

Opiskelijavalinnan ABC

Ammatillisen tutkinnon suorittaneiden kiintiö

Tässä kiintiössä voivat tulla hyväksytyksi ammatillisen perustutkinnon, kouluasteen tutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon, opistoasteen tutkinnon tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneet. Hakija voi tulla hyväksytyksi tässä kiintiössä, vaikka hän olisi suorittanut ammatillisen tutkinnon lisäksi lukion oppimäärän, ylioppilastutkinnon tai korkeakoulututkinnon.

Varaamme 30 % hakukohteidemme aloituspaikoista ammatillisen tutkinnon suorittaneille lukuunottamatta englanninkielistä koulutusta. Tämä kiintiö täytetään käyttämällä valintatapaa 1 (pelkkä valintakoe).

Ensikertalaiskiintiö

Korkeakoulujen on lain mukaan varattava osa yhteishaun opiskelupaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Ensikertalaiskiintiöiden tavoitteena on parantaa niiden asemaa, jotka hakevat ensimmäistä opiskelupaikkaansa.

Olet ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeva eli ensikertalainen, jos

 • et ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa
 • et ole vastaanottanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.

Ensikertalaisuus määräytyy hakuajan päättymispäivän tilanteen mukaan. Kevään yhteishaussa on kaksi hakuaikaa ja ensikertalaisuus määräytyy jälkimmäisen hakuajan päättymispäivän mukaan riippumatta siitä kumpana hakuaikana hakee.

Ne paikat, joita ei ole varattu ensikertalaisille, täytetään valintaperusteiden mukaan paremmuusjärjestyksessä kaikkien (ensikertalaiset ja ei-ensikertalaiset) hakijoiden joukosta. 

Varaamme 80 % aloituspaikoistamme ensikertalaisille lukuunottamatta englanninkielistä koulutusta.

Hakuajat

Kevään yhteishaussa on kaksi hakuaikaa. Ensimmäinen hakuaika on 9.–23.1.2019, jolloin voi hakea englanninkielisiin koulutuksiimme. Toinen hakuaika on 20.3.–3.4.2019, jolloin voi hakea pääsääntöisesti suomenkielisiin koulutuksiimme.

Kevään ensimmäisen ja toisen hakuajan hakutoiveet asetetaan yhteen hakemukseen toiveiden mukaiseen järjestykseen. Ensimmäisen hakuajan päätyttyä ei voi enää muuttaa jo valittujen koulutusten keskinäistä järjestystä. Hakemuksesta ei voi myöskään poistaa yhtä yksittäistä ensimmäisen hakuajan hakutoivetta. Myöhemmän hakuajan kohteita voi vielä vapaasti järjestää tai poistaa toisen hakuajan päättymiseen saakka.

Syksyn yhteishaun hakuaika on 4.–18.9.2019.

Hakuaika päättyy aina viimeisenä hakupäivänä klo 15.00.

Hakukelpoisuus

Ks. "Pohjakoulutusvaatimus"

Hakutoivejärjestys

Korkeakoulujen yhteishaussa voi esittää yhdestä kuuteen hakutoivetta. Hakutoivejärjestys tulee miettiä tarkkaan, sillä hakuaikojen päättymisen jälkeen sitä ei voi enää muuttaa. Korkeakoulujen yhteishaussa tarjotaan pääsääntöisesti vain yhtä opiskelupaikkaa hakutoivejärjestyksen ja valintapisteiden perusteella.

Esimerkki: Jos hakija tulee hyväksytyksi ensimmäiseen hakutoiveeseensa, ei hän voi tulla hyväksytyksi alempiin hakutoiveisiinsa, vaan kaikki alemmat hakutoiveet peruuntuvat automaattisesti. Jos hakija ei tule hyväksytyksi ensimmäiseen hakutoiveeseensa, tarkistetaan riittävätkö pisteet toiselle sijalle merkittyyn hakutoiveeseen jne. Jos hakija valitaan esimerkiksi kolmantena hakutoiveena olevaan koulutukseen, mahdolliset alemmat hakutoiveet peruuntuvat automaattisesti. Tässä tapauksessa tarjotun opiskelupaikan voi vastaanottaa ehdollisesti ja jäädä jonottamaan opiskelupaikkaa ylemmistä hakutoiveista, mikäli on varasijalla näissä hakutoiveissa.

Kaikkien valintojen tulosten julkaisun jälkeen voi kuitenkin olla tilanteita, joissa hakijalle tulee mahdollisuus valita, minkä paikan ottaa vastaan.

Esimerkki: Kesäkuussa hakija on tullut hyväksytyksi 2. prioriteetin hakutoiveeseen ja ylemmän toiveen valinnat ovat vielä kesken eikä hakija siksi voi ottaa vielä paikkaa vastaan. Kun kaikki valintojen tulokset on julkaistu, hakijan tilanne on seuraava: hän on varalla ylimpään toiveeseen ja hyväksytty 2. prioriteetin toiveeseen.  Hakija voi ottaa joko 2. prioriteetin paikan vastaan tai jos hän tulee hyväksytyksi ylempään toiveeseen, hän voi valita, ottaako sen tai 2. prioriteetin  hakutoiveen.

Harkinnanvarainen valinta

Oamk ei käytä harkinnanvaraista valintaa, vaan kaikkien opiskelijaksi valittavien tulee täyttää pohjakoulutusvaatimus.

Ilmoittautuminen

Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen opiskelijan tulee ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi.

Ensimmäisen lukuvuoden poissaolo on mahdollista vain seuraavista lakisääteisistä syistä:

 • suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
 • on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
 • on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

Poissaolo ensimmäisenä lukuvuonna sairauden tai vamman vuoksi kuluttaa kahden lukukauden poissaolo-oikeutta. Poissaolo asevelvollisuuden, siviilipalveluksen, naisten vapaaehtoisen asepalvelun, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan vuoksi on mahdollista missä tahansa vaiheessa opintoja eikä se kuluta poissaolo-oikeutta.

Kielitaitovaatimus

Koulutuksiimme ei ole erillisiä kielitaitovaatimuksia, vaan hakijan kielitaito arvioidaan valintakokeessa.

Lukuvuosimaksut

Oamk perii 8 000 euron lukuvuosimaksun englanninkielisessä tutkinto-ohjelmissa opiskelevilta opiskelijoilta, jotka eivät ole EU- tai ETA-alueen eikä Sveitsin kansalaisia. Maksua ei peritä henkilöiltä, jotka rinnastetaan EU-maiden kansalaisiin eikä näiden perheenjäseniltä. Maksua ei peritä myöskään henkilöiltä, joilla on ulkomaalaislaissa tarkoitettu Euroopan unionin sininen kortti, jatkuva tai pysyvä oleskelulupa tai pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupa, eikä edellä mainittujen perheenjäseniltä. Perheenjäsenen määrittelyyn sovelletaan ulkomaalaislakia. Oamkilla on apurahajärjestelmä maksulliseen tutkintokoulutukseen osallistuvien opiskelijoiden tukemiseksi.

Lisätietoja lukuvuosimaksusta (englanniksi)

Monimuotototeutus

Käytettäviä opetusmuotoja ovat lähi-, etä- ja verkko-opetus, joita toteutetaan päivisin, iltaisin ja viikonloppuisin. Monimuotototeutus soveltuu usein työn ohessa opiskeluun, mutta työpaikka ei ole edellytys opiskelulle eikä koulutukseen valittavilta pääsääntöisesti edellytetä työkokemusta. Tarkemmat tiedot käytettävistä opetusmuodoista löytyy hakukohdekohtaisilta sivuilta.

Muutoksenhaku

Jos hakija katsoo, ettei opiskelijavalintaa ole tehty valintaperusteiden mukaisesti tai että opiskelijavalintamenettelyssä on toimittu virheellisesti, hänen on otettava yhteys ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia ei tällöin selviä, hakija voi pyytää siihen kirjallista oikaisua Oulun ammattikorkeakoulun rehtorilta 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. 

Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset ja terveydelliset vaatimukset

Opiskelijaksi hakevan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. Oamkissa tämä koskee sosiaali- ja terveysalan koulutuksiin sekä musiikkipedagogi- ja tanssinopettajakoulutuksiin hakevia.

Lisätietoa opiskeluturvallisuudesta ja soveltumattomuudesta opintoihin

Pakolainen/turvapaikanhakija

Pakolaisasemassa oleva* tai turvapaikanhakija voi hakea ja tulla valituksi koulutukseen aivan kuten kuka tahansa muukin hakukelpoinen Suomen tai muun maan kansalainen.

Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa ** tai turvapaikanhakija, eikä hän voi todistaa aikaisempaa tutkintoaan asiakirjoin, korkeakoulu voi kutsua hakijan valintakokeeseen tai lähettää hakemuksen tarvittaessa akateemiseen arviointiin. Hakukohteen korkeakoulu ratkaisee hakijalta pyytämänsä selvityksen perusteella, onko selvitys aikaisemmasta tutkinnosta riittävä.

Hakijalla tulee olla statuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Hakijan tulee toimittaa kopio kyseisestä päätöksestä kaikkien hakukohteiden korkeakoulujen hakijapalveluihin ennalta ilmoitettuna määräaikana.

Turvapaikkaa hakeva, joka ei ole vielä saanut päätöstä, voi statuksensa selvittämiseksi esittää Migrin myöntämän kuvallisen henkilökortin ja hakukohteen vaatiessa myös Migrin maksullisen (20 €) vireilläolotodistuksen siitä, että hakija voi oleskella laillisesti Suomessa asiansa käsittelyn ajan ts. kunnes asia on lainvoimaisesti ratkaistu.

*pakolaisasemassa oleva eli turvapaikka =  Oleskelu kotimaan tai pysyvän asuinmaan ulkopuolella siitä syystä, että henkilöllä on perusteltu syy pelätä siellä vainoa. Vainon syyn tulee olla alkuperä, uskonto, kansallisuus, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuuluminen tai poliittinen mielipide. Lisäksi edellytetään, että henkilö on pelkonsa vuoksi haluton turvautumaan kyseisen valtion suojeluun.

** pakolaiseen rinnastettavassa asemassa on toissijaista suojelua saava henkilö = henkilöä uhkaa kotimaassa tai pysyvässä asuinmaassa kuolemanrangaistus, teloitus, kidutus tai muu epäinhimillinen tai ihmisarvoa loukkaava kohtelu tai rangaistus. Lupa voidaan myöntää myös, jos henkilö ei voi palata kotimaahan tai pysyvään asuinmaahan joutumatta vakavaan henkilökohtaiseen vaaraan siellä vallitsevan aseellisen selkkauksen vuoksi.

Pohjakoulutusvaatimus

Kevään 2019 yhteishaussa ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksemme kaikissa hakukohteissa on pohjakoulutusvaatimuksena ammattikorkeakoululain 932/2014 mukainen hakukelpoisuus:

 • suomalainen lukion oppimäärä ja/tai ylioppilastutkinto
 • International Baccalaureate -tutkinto (IB-Diploma) 
 • European Baccalaureate -tutkinto (EB)
 • Reifeprüfung-tutkinto (RP)
 • 120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuinen suomalainen ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaava aiempi vähintään 80 opintoviikon laajuinen suomalainen ammatillinen tutkinto
 • suomalainen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto
 • näyttötutkintona suoritettu suomalainen ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto tai niitä vastaava aiempi tutkinto
 • ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin.

Huom! Korkeakoulututkinnolla ei voi hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ellei hakukohteen valintaperusteissa toisin mainita. Oamkin ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen hakukohteisiin ei voi hakea korkeakoulututkinnolla.

Haussa käytettävän tutkinnon on oltava suoritettuna opiskelupaikan vastaanottamiseen määräaikaan mennessä.

Päivätoteutus

Päivätoteutuksessa lähiopinnot toteutetaan pääsääntöisesti päivisin. Opetusmuoto sopii iästä riippumatta kaikille, jotka haluavat suorittaa opintoja päivisin lähiopetuksen tukemana.

Suomi/ruotsi toisena kielenä

Suomalaisen ylioppilastutkinnon suomi/ruotsi toisena kielenä –kokeen arvosana pisteytetään samalla tavalla kuin äidinkielen kokeen arvosana.

Todistusjäljennösten toimittaminen ja todistusten tarkistaminen

Suomalaisella tutkintotodistuksella hakevien ei tarvitse toimittaa todistusjäljennöstä hakuvaiheessa, vaan todistukset tarkistetaan hyväksytyksi tulleilta. Poikkeuksena ovat ennen vuotta 1990 suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneet, joiden on toimitettava todistuskopiot jo hakuvaiheessa.

Kansainvälisen ylioppilastutkinnon (IB-, EB- tai RP- tutkinto) suorittaneiden tulee toimittaa todistusjäljennös hakuvaiheessa. Hakukeväänä kansainvälisen ylioppilastutkinnon suorittavien tulee toimittaa Predicted Grades tai vastaava todistus.

Suomen ulkopuolella suoritetulla tutkinnolla hakevan on toimitettava hakuvaiheessa kopio hakemuksensa perusteena olevasta lopullisesta tutkintotodistuksesta tai oppilaitoksen myöntämä väliaikainen todistus valmistumisesta. 

Jos tutkintotodistuksen kieli ei ole suomi, ruotsi tai englanti, hakijan on lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän käännöksestä. Käännöksessä tulee olla kääntäjän allekirjoitus ja leima.

Tarvittavat todistusjäljennökset tulee ladata sähköiselle hakulomakkeelle. Sähköinen hakulomake ilmoittaa liitteiden toimittamisen määräajan.

Valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes todistukset on tarkistettu. Korkeakoulu voi purkaa opiskelijavalinnan, jos hakija on antanut hakemuksessaan virheellisiä tietoja tai hän ei toimita todistuksia tarkistettavaksi korkeakoulun määräämällä tavalla.

Valintakokeiden erityisjärjestelyt

Jos hakija vamman, sairauden, lukihäiriön tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi tarvitsee erityisjärjestelyjä valintakokeessa (esim. lisäaika, lisävalaistus, jokin muu tekninen apuväline tai muu erityisjärjestely), hänen tulee tehdä kirjallinen valintakokeen erityisjärjestelypyyntö,  johon liitetään mukaan lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai esim. lukihäiriöstä. Valintakokeen erityisjärjestelyjä koskeva pyyntö tulee toimittaa kaikkien niiden hakutoiveiden korkeakouluihin, joissa järjestettäviin valintakokeisiin hakija osallistuu. Hakijan tulee huomioida myös mahdolliset hakukohteiden omat tarkemmat ohjeet.

Mikäli valintakokeen erityisjärjestelyjä vaativa tarve on olemassa jo hakuaikana, erityisjärjestelyjä koskeva pyyntö on toimitettava kahden viikon kuluessa hakuajan päättymisestä. Kevään yhteishaun ensimmäisessä hakuajassa määräaika on 6.2.2019 ja toisessa hakuajassa 17.4.2019. Jos valintakokeen erityisjärjestelyjä vaativa tarve syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja valintakoeajankohdan välillä, erityisjärjestelypyyntö on toimitettava viipymättä. 

Erityisjärjestelypyynnössä tulee mainita erityisjärjestelyt, joita haetaan sekä perustelut erityisjärjestelyjen hakemiselle. Pyyntöön tulee liittää kopiot todistuksista, joihin hakija vetoaa. Asiantuntijalausunnot saavat olla pääsääntöisesti enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Lukihäiriön, oppimisvaikeuden, sairauden tai vamman ollessa pysyvä, myös aikaisemmin hankitut lausunnot otetaan huomioon. Muiden lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti.

Päätös valintakokeen erityisjärjestelyistä on hakukohdekohtainen, ja päätös on voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä.

Erityisjärjestelypyyntö Oulun ammattikorkeakouluun (lomake)

Valintatapajonot

Ammattikorkeakoulujen valtakunnallisessa valintaperustesuosituksessa on määritelty viisi eri valintatapaa. Valinta voidaan suorittaa pelkän valintakokeen (valintatapa 1), valintakokeen ja koulumenestyksen (valintatapa 2A/2B), pelkän koulumenestyksen (valintatapa 3A/3B), valintakokeen ja työkokemuksen (valintatapa 4) tai SAT-testin (valintatapa 5) perusteella. Hakijat ovat pohjakoulutuksensa mukaisesti mukana käytössä olevissa valintatavoissa eikä hakijan tarvitse tätä itse valita. 

Jos hakukohteessa käytetään kahta tai useampaa eri valintatapaa, täytetään valintatapajonot seuraavassa järjestyksessä:

 1. valintatapa 5: SAT-testi
 2. valintatapa 4: työkokemus ja valintakoe
 3. valintatapa 3: pelkkä koulumenestys
 4. valintatapa 2: koulumenestys ja valintakoe
 5. valintatapa 1: pelkkä valintakoe.

Lisätietoa Oamkin käyttämistä valintatavoista 

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Hakija voi vastaanottaa vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan lukukaudessa.