Amok-eMateriaalit

Ammatillinen ohjaaminen ja kohtaaminen

Ammatillinen opettaja toimii vuorovaikutussuhteiden verkostossa. Ammatillinen kohtaaminen tarkoittaa dialogista, toista osapuolta kuuntelevaa, kunnioittavaa ja osallistavaa tapaa kohdata kanssaihmisiä. Ohjaaminen on olennainen osa ammatillisen opettajan työtä. Ohjaus on ohjaajan ja ohjattavan välistä vuorovaikutusta, jolla tuetaan ohjattavan kasvua itsenäiseksi ja autonomiseksi, se ei ole valmiiden ratkaisujen ja neuvojen antamista.

 

Lähteitä

  • Heinilä, H., Nuutila, L., Rautiainen, S. & Mertala, J. 2012. Kohtaaminen keskiössä: näkökulmia ohjaukseen ammattikorkeakoulussa. Helsinki: Haaga-Helia. Viitattu 30.4.2018. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015062913745
  • Hyvän ohjauksen kriteerit. 2014. Opetushallitus. Informaatioaineistot 2014:4. Viitattu 21.5.2018. https://www.oph.fi/julkaisut/2014/hyvan_ohjauksen_kriteerit
  • Koivuluhta, M. & Kauppila, P. (toim.) 2015. Toimijuuden tuki: Dialoginen ohjaus. Publications of the University of Eastern Finland. Reports and Studies in Education, Humanities, and Theology 12. Viitattu 30.4.2018. http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-1759-1/urn_isbn_978-952-61-1759-1.pdf
  • Laajala, T. & Lehtelä, P.-L. 2017. Uranhallintataitojen kehittäminen ammattikorkeakoulussa – uraohjausta systeemiteoreettisessa viitekehyksessä.  Teoksessa: T. Jokinen & L. Marttila (toim.) Näkökulmia uraseurantaan ja uraohjaukseen. Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja 94, 70-83. Viitattu 30.4.2018. http://julkaisut.tamk.fi/PDF-tiedostot-web/B/94-Nakokulmia-uraseurantaan-ja-uraohjaukseen.pdf
  • Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (toim.) 2009. Yliopisto-opettajan käsikirja. Helsinki: WSOY.
  • Onnismaa, J. 2007. Ohjaus- ja neuvontatyö. Aikaa, huomiota ja kunnioitusta. Helsinki: Gaudeamus.
  • Vehviläinen, S. 2014. Ohjaustyön opas. Yhteistyössä kohti toimijuutta. Helsinki: Gaudeamus.
  • Vänskä, K., Laitinen-Väänänen, S. & Kettunen, T. 2014. Onnistuuko ohjaus? Sosiaali- ja terveysalan ohjaustyössä kehittyminen. Helsinki: Edita.


Opetusvideoita

Tykkää uraohjauksesta. SOS-hankkeessa tuotettu video (8:25 min)  https://youtu.be/fOCqzvHQB44

Uraohjausmies. Amkista uralle! -hankkeessa tuotettu video (18:24 min) https://www.youtube.com/watch?v=Qteg0idKf1s