Amok-eMateriaalit

2 Lait ja dokumentit

Ydinkysymys: Mitkä turvallisuuteen liittyvät lait ja dokumentit opettajan täytyy tuntea?

Oppilaitosten turvallisuusasioita säätelevät tärkeimmät lait ovat pelastuslaki, työturvallisuuslaki, laki ammatillisesta koulutuksesta, ammattikorkeakoululaki ja oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Lisäksi opettajan täytyy tuntea ohjeet ja määräykset opiskelijan suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä, opiskeluhuoltosuunnitelma, ohjeet ja määräykset kriisin hoidossa, jälkihoidon järjestäminen kriisitilanteiden jälkeen, tiedottamisvastuut ja ohjeet liittyen esim. tietosuojaan.

2.1 Pelastuslaki

Pelastuslaki velvoittaa rakennuksen omistajan, laitoksen tai yhteisön ehkäisemään vaaratilanteiden syntymistä ja varautuvan tarvittaviin pelastustoimenpiteisiin. Pelastuslaki velvoittaa tekemään pelastussuunnitelman. Pelastuslaki velvoittaa myös omatoimiseen varautumiseen uhkaaviin tilanteisiin.

Pelastuslaki 29.4.2011/379 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379

Opetushallituksen ohjeita pelastussuunnitelman laatijalle 
http://www.oph.fi/opetustoimen_turvallisuusopas/uhka_ja_vaaratilanteissa_toimiminen/pelastussuunnitelma

Oppimistehtävä: Perehdy pelastuslakiin, Opetushallituksen materiaaliin ja (harjoittelu)oppilaitoksesi pelastussuunnitelmaan. Kiteytä oman toimintasi kannalta keskeiset, opiskelijoita ja muuta toimintaa koskevat lait ja toimintaohjeet.

  

2.2 Työturvallisuuslaki 

Työturvallisuuslaki määrittää työnantajan ja työntekijän vastuut työturvallisuusasioissa.

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738

Oppimistehtävä: Perehdy työturvallisuuslakiin. Kirjaa oman alasi opettamisen näkökulmasta keskeiset työturvallisuuteen liittyvät seikat.

  

2.3 Laadittavat suunnitelmat

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä
http://www.oph.fi/opetustoimen_turvallisuusopas/suunnitelmat_ja_asiakirjat/suunnitelma_oppilaiden_suojaamiseksi_vakivallalta_kiusaamiselta_ja_hairinnalta

Kriisisuunnitelma
http://www.oph.fi/opetustoimen_turvallisuusopas/uhka_ja_vaaratilanteissa_toimiminen/kriisisuunnitelma

Opiskeluhuoltosuunnitelma
http://www.oph.fi/opetustoimen_turvallisuusopas/saadosperusta/oppilas-_ja_opiskelijahuolto

Oppimistehtävä: Perehdy Opetushallituksen materiaaliin ja (harjoittelu)oppilaitoksesi suunnitelmiin. Kiteytä oman toimintasi kannalta keskeiset, opiskelijoita ja muuta toimintaa koskevat lait ja toimintaohjeet.

  

2.4 Turvallisuuskansio

Turvallisuuskansiolla tarkoitetaan turvallisuussuunnittelun kokonaisuutta. Turvallisuuskansio on käytännön työkalu, joka pitää sisällään laaditut ohjeet ja suunnitelmat.

Oppimistehtävä: Perehdy (harjoittelu)oppilaitoksen turvallisuuskansioon. Kuvaa lyhyesti kansiossa olevat dokumentit.